Chiến lược cấp quốc gia

Khi nói đến cải thiện chăm sóc đột quỵ ở cấp quốc gia, có hai chiến lược cụ thể then chốt đó là: quyết định xem cần bao nhiêu bệnh viện sẵn sàng điều trị đột quỵ và nên bố trí bệnh viện ở đâu, đồng thời triển khai theo dõi chất lượng để đảm bảo đạt được các tiêu chuẩn đã đặt ra.