Ban chỉ đạo

Tổ chức Chống đột quỵ Thế giới
Nam Phi
Tổ chức Chống đột quỵ Thế giới
Tổ chức Đột quỵ châu Âu
Ấn Độ