Liên hệ với chúng tôi

Để liên hệ trực tiếp với Chuyên viên tư vấn chương trình Angels chịu trách nhiệm về quốc gia của bạn, vui lòng truy cập trang nhóm của chúng tôi.


Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi cho bạn thông tin bạn đã yêu cầu. Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc Chính sách bảo mật.

Số lượng file không giới hạn có thể được tải lên trường này.
Giới hạn 30 MB.
Các loại được phép: gif, jpg, jpeg, png.

This platform is not intended for reporting adverse events or product complaints related to Boehringer Ingelheim products and conversations between individual members of the platform will not be monitored. Live meetings or teachings with BI participation will be monitored and all adverse events and other safety relevant information will be collected, processed and reported as legally required.

If you need to report an adverse event or product complaint related to a Boehringer Ingelheim product, please follow the local processes which are outlined in the package insert or contact your health care professional. Boehringer Ingelheim local websites