VỀ CHÚNG TÔI

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
55216 Ingelheim / Rhein, Đức

Số đăng ký thương mại tại Tòa Địa phương Mainz, HRB 21063
Mã số thuế doanh thu: DE 811 138 149

Ban Quản lý
Carinne Brouillon
Tiến sĩ Michel Pairet
Torsten Rieck

Điện thoại: +49-6132-77-0
Fax: +49-6132-72-0
E-mail: Nếu có thắc mắc, vui lòng gửi email đến địa chỉ press@boehringer-ingelheim.com