Các giải thưởng WSO Angels

Các bệnh viện từ các quốc gia bên ngoài phạm vi hoạt động của ESO có thu thập dữ liệu điều trị trong RES-Q, SITS-QR hoặc một trong các cơ sở dữ liệu/đăng ký được phê duyệt trước sẽ tự động áp dụng cho Giải thưởng WSO Angels dựa trên các thước đo chất lượng được nêu trong Hệ thống Cấp bậc.

Người đạt giải thưởng

Nhấp vào tiêu đề cột để lựa chọn giải thưởng

Quý Quốc gia Bệnh viện Loại giải thưởng
Quý 3 năm 2023 Thái Lan KHONKAEN HOSPITAL Vàng
Quý 4 năm 2022 Thái Lan KHONKAEN HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Thái Lan KHONKAEN HOSPITAL Vàng
Quý 3/2021 Thái Lan KHONKAEN HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Thái Lan KHONKAEN HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Thái Lan KHONKAEN HOSPITAL Vàng
Quý 4/2020 Thái Lan KHONKAEN HOSPITAL Vàng
Quý 3/2020 Thái Lan KHONKAEN HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN QUÂN ĐỘI 103 Bạch kim
Quý 1/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN QUÂN ĐỘI 103 Bạch kim
Quý 4/2020 Việt Nam BỆNH VIỆN QUÂN ĐỘI 103 Bạch kim
Quý 3/2020 Việt Nam BỆNH VIỆN QUÂN ĐỘI 103 Bạch kim
Quý 2/2020 Việt Nam BỆNH VIỆN QUÂN ĐỘI 103 Bạch kim
Quý 1/2020 Việt Nam BỆNH VIỆN QUÂN ĐỘI 103 Bạch kim
Quý 4/2019 Việt Nam BỆNH VIỆN QUÂN ĐỘI 103 Vàng
Quý 3/2019 Việt Nam BỆNH VIỆN QUÂN ĐỘI 103 Bạch kim
Quý 1 năm 2023 Việt Nam BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 Vàng
Quý 4 năm 2022 Việt Nam BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 Bạch kim
Quý 3 năm 2022 Việt Nam BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Việt Nam BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 Bạch kim
Quý 4/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 Bạch kim
Quý 3/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 Bạch kim
Quý 2/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 Bạch kim
Quý 1/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 Bạch kim
Quý 4/2020 Việt Nam BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 Bạch kim
Quý 3/2020 Việt Nam BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 Bạch kim
Quý 2/2020 Việt Nam BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 Bạch kim
Quý 1/2020 Việt Nam BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 Vàng
Quý 3/2019 Việt Nam BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 Vàng
Quý 2/2018 Việt Nam BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 Vàng
Quý 3/2021 Việt Nam 115 PEOPLE HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Việt Nam 115 PEOPLE HOSPITAL Bạch kim
Quý 1/2021 Việt Nam 115 PEOPLE HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2020 Việt Nam 115 PEOPLE HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2020 Việt Nam 115 PEOPLE HOSPITAL Kim cương
Quý 2/2019 Việt Nam 115 PEOPLE HOSPITAL Vàng
Quý 1/2019 Việt Nam 115 PEOPLE HOSPITAL Vàng
Quý 4/2018 Việt Nam 115 PEOPLE HOSPITAL Vàng
Quý 3/2018 Việt Nam 115 PEOPLE HOSPITAL Vàng
Quý 2/2018 Việt Nam 115 PEOPLE HOSPITAL Vàng
Quý 1/2018 Việt Nam 115 PEOPLE HOSPITAL Vàng
Quý 3 năm 2023 Việt Nam 175 MILITARY HOSPITAL Kim cương
Quý 2 năm 2023 Việt Nam 175 MILITARY HOSPITAL Kim cương
Quý 1 năm 2023 Việt Nam 175 MILITARY HOSPITAL Kim cương
Quý 4 năm 2022 Việt Nam 175 MILITARY HOSPITAL Kim cương
Quý 3 năm 2022 Việt Nam 175 MILITARY HOSPITAL Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Việt Nam 175 MILITARY HOSPITAL Vàng
Quý 3/2021 Việt Nam 175 MILITARY HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Việt Nam 175 MILITARY HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Việt Nam 175 MILITARY HOSPITAL Vàng
Quý 4/2020 Việt Nam 175 MILITARY HOSPITAL Vàng
Quý 3/2020 Việt Nam 175 MILITARY HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Việt Nam 175 MILITARY HOSPITAL Vàng
Quý 2 năm 2022 Ả-rập Xê-út AL HADA ARMED FORCES HOSPITALS-TAIF REGION Vàng
2023 Úc ALFRED HEALTH Vàng
Quý 1 năm 2023 Úc ALFRED HEALTH Vàng
Quý 3/2021 Ấn Độ AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIMS) Vàng
Quý 2/2021 Ấn Độ AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIMS) Vàng
Quý 1/2021 Ấn Độ AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIMS) Vàng
Quý 3 năm 2023 Ấn Độ APOLLO HOSPITAL GUWAHATI Kim cương
Quý 3 năm 2023 Ấn Độ ACCORD SUPERSPECIALITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 3 năm 2023 Ai Cập AIN SHAMS UNIVERSITY SPECIALIZED HOSPITAL Kim cương
Quý 2 năm 2023 Ai Cập AIN SHAMS UNIVERSITY SPECIALIZED HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2023 Ai Cập AIN SHAMS UNIVERSITY SPECIALIZED HOSPITAL Bạch kim
Quý 4 năm 2022 Ai Cập AIN SHAMS UNIVERSITY SPECIALIZED HOSPITAL Bạch kim
Quý 3 năm 2022 Ai Cập AIN SHAMS UNIVERSITY SPECIALIZED HOSPITAL Kim cương
Quý 2 năm 2022 Ai Cập AIN SHAMS UNIVERSITY SPECIALIZED HOSPITAL Kim cương
Quý 1 năm 2022 Ai Cập AIN SHAMS UNIVERSITY SPECIALIZED HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2021 Ai Cập AIN SHAMS UNIVERSITY SPECIALIZED HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2021 Ai Cập AIN SHAMS UNIVERSITY SPECIALIZED HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2021 Ai Cập AIN SHAMS UNIVERSITY SPECIALIZED HOSPITAL Kim cương
Quý 1/2021 Ai Cập AIN SHAMS UNIVERSITY SPECIALIZED HOSPITAL Bạch kim
Quý 1/2021 Ai Cập AIN SHAMS UNIVERSITY SPECIALIZED HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2020 Ai Cập AIN SHAMS UNIVERSITY SPECIALIZED HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Ai Cập AIN SHAMS UNIVERSITY SPECIALIZED HOSPITAL Kim cương
Quý 1/2020 Ai Cập AIN SHAMS UNIVERSITY SPECIALIZED HOSPITAL Kim cương
Quý 4/2019 Ai Cập AIN SHAMS UNIVERSITY SPECIALIZED HOSPITAL Vàng
Quý 1/2019 Ai Cập AIN SHAMS UNIVERSITY SPECIALIZED HOSPITAL Vàng
Quý 3/2018 Ai Cập AIN SHAMS UNIVERSITY SPECIALIZED HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2020 Hàn Quốc AJOU UNIVERSITY MEDICAL CENTER Vàng
Quý 2/2020 Hàn Quốc AJOU UNIVERSITY MEDICAL CENTER Vàng
Quý 2 năm 2022 Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất AL QASSIMI HOSPITAL Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất AL QASSIMI HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất AL QASSIMI HOSPITAL Vàng
Quý 3/2021 Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất AL QASSIMI HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất AL QASSIMI HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất AL QASSIMI HOSPITAL Vàng
Quý 4/2020 Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất AL QASSIMI HOSPITAL Vàng
Quý 3/2020 Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất AL QASSIMI HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất AL QASSIMI HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2022 Ai Cập AL-AZHAR UNIVERSITY HOSPITALS Bạch kim
Quý 1 năm 2023 Úc ALBURY WODONGA HEALTH Vàng
2021 Úc ALBURY WODONGA HEALTH Vàng
Quý 3 năm 2023 Philippines AMAI PAKPAK MEDICAL CENTER Vàng
Quý 2 năm 2023 Thái Lan AMNATCHAROEN HOSPITAL Vàng
Quý 4 năm 2022 Thái Lan AMNATCHAROEN HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Thái Lan AMNATCHAROEN HOSPITAL Vàng
Quý 1/2020 Thái Lan AMNATCHAROEN HOSPITAL Vàng
Quý 3 năm 2023 Việt Nam AN GIANG REGIONAL GENERAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 2 năm 2023 Việt Nam AN GIANG REGIONAL GENERAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 1 năm 2023 Việt Nam AN GIANG REGIONAL GENERAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 3 năm 2023 Việt Nam AN GIANG CENTRAL GENERAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 2 năm 2023 Việt Nam AN GIANG CENTRAL GENERAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 3 năm 2023 Việt Nam BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG Vàng
Quý 2 năm 2023 Việt Nam BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG Bạch kim
Quý 1 năm 2023 Việt Nam BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG Bạch kim
Quý 2 năm 2022 Việt Nam BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG Vàng
Quý 4/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG Vàng
Quý 3/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG Vàng
Quý 2/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG Vàng
Quý 1/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG Vàng
Quý 4/2020 Việt Nam BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG Vàng
Quý 4/2021 Hàn Quốc ANDONG MEDICAL GROUP HOSPITAL Vàng
Quý 3/2021 Hàn Quốc ANDONG MEDICAL GROUP HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Hàn Quốc ANDONG MEDICAL GROUP HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Hàn Quốc ANDONG MEDICAL GROUP HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2020 Hàn Quốc ANDONG MEDICAL GROUP HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2020 Hàn Quốc ANDONG MEDICAL GROUP HOSPITAL Vàng
Quý 3 năm 2023 Thái Lan ANGTHONG HOSPITAL Bạch kim
Quý 2 năm 2023 Thái Lan ANGTHONG HOSPITAL Bạch kim
Quý 1 năm 2023 Thái Lan ANGTHONG HOSPITAL Bạch kim
Quý 4 năm 2022 Thái Lan ANGTHONG HOSPITAL Bạch kim
Quý 3 năm 2022 Thái Lan ANGTHONG HOSPITAL Bạch kim
Quý 2 năm 2022 Thái Lan ANGTHONG HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2021 Thái Lan ANGTHONG HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2021 Thái Lan ANGTHONG HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2021 Thái Lan ANGTHONG HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Thái Lan ANGTHONG HOSPITAL Vàng
Quý 3/2020 Thái Lan ANGTHONG HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Thái Lan ANGTHONG HOSPITAL Vàng
Quý 1/2020 Thái Lan ANGTHONG HOSPITAL Vàng
Quý 4/2019 Thái Lan ANGTHONG HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Ấn Độ APOLLO GLENEAGIES HOSPITALS Vàng
Quý 4/2020 Ấn Độ APOLLO GLENEAGIES HOSPITALS Bạch kim
Quý 3/2020 Ấn Độ APOLLO GLENEAGIES HOSPITALS Vàng
Quý 2/2020 Ấn Độ APOLLO GLENEAGIES HOSPITALS Vàng
Quý 3 năm 2023 Ấn Độ APOLLO HOSPITALS VISAKHAPATNAM Bạch kim
Quý 3 năm 2023 Ấn Độ ARTEMIS HOSPITAL GURGAON Kim cương
Quý 2 năm 2023 Ấn Độ ARTEMIS HOSPITAL GURGAON Bạch kim
Quý 1 năm 2023 Ấn Độ ARTEMIS HOSPITAL GURGAON Kim cương
Quý 2 năm 2022 Ấn Độ ARTEMIS HOSPITAL GURGAON Kim cương
Quý 3 năm 2022 Ai Cập AS-SALAM INTERNATIONAL HOSPITAL Vàng
Quý 3 năm 2023 Philippines ASIAN HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Bạch kim
Quý 2 năm 2023 Philippines ASIAN HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Vàng
Quý 3 năm 2023 Ấn Độ ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES Bạch kim
Quý 2 năm 2023 Ấn Độ ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES Bạch kim
Quý 1 năm 2023 Ấn Độ ASIAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES Bạch kim
Quý 2 năm 2023 Ai Cập BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ASSIUT - KHOA THẦN KINH Kim cương
Quý 1 năm 2023 Ai Cập BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ASSIUT - KHOA THẦN KINH Kim cương
Quý 4 năm 2022 Ai Cập BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ASSIUT - KHOA THẦN KINH Kim cương
Quý 3 năm 2022 Ai Cập BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ASSIUT - KHOA THẦN KINH Kim cương
Quý 2 năm 2022 Ai Cập BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ASSIUT - KHOA THẦN KINH Kim cương
Quý 1 năm 2022 Ai Cập BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ASSIUT - KHOA THẦN KINH Kim cương
Quý 4/2021 Ai Cập BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ASSIUT - KHOA THẦN KINH Kim cương
Quý 3/2021 Ai Cập BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ASSIUT - KHOA THẦN KINH Bạch kim
Quý 2/2021 Ai Cập BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ASSIUT - KHOA THẦN KINH Bạch kim
Quý 1/2021 Ai Cập BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ASSIUT - KHOA THẦN KINH Kim cương
Quý 4/2020 Ai Cập BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ASSIUT - KHOA THẦN KINH Vàng
Quý 3 năm 2023 Ấn Độ ASTER MIMS CALICUT, KERALA Bạch kim
Quý 2 năm 2023 Ấn Độ ASTER MIMS CALICUT, KERALA Kim cương
Quý 1 năm 2023 Ấn Độ ASTER MIMS CALICUT, KERALA Kim cương
Quý 4 năm 2022 Ấn Độ ASTER MIMS CALICUT, KERALA Kim cương
Quý 3 năm 2022 Ấn Độ ASTER MIMS CALICUT, KERALA Kim cương
Quý 2 năm 2022 Ấn Độ ASTER MIMS CALICUT, KERALA Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Ấn Độ ASTER MIMS CALICUT, KERALA Kim cương
Quý 4/2021 Ấn Độ ASTER MIMS CALICUT, KERALA Kim cương
Quý 3/2021 Ấn Độ ASTER MIMS CALICUT, KERALA Kim cương
Quý 2/2021 Ấn Độ ASTER MIMS CALICUT, KERALA Kim cương
Quý 1/2021 Ấn Độ ASTER MIMS CALICUT, KERALA Kim cương
Quý 4/2020 Ấn Độ ASTER MIMS CALICUT, KERALA Bạch kim
Quý 3/2021 Ai Cập ASWAN UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
2023 Úc AUSTIN HEALTH Vàng
Quý 3 năm 2023 Úc AUSTIN HEALTH Vàng
2021 Úc AUSTIN HEALTH Vàng
Quý 1 năm 2023 Ấn Độ AWARE GLOBAL HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Ấn Độ BLK SUPER SPECIALITY HOSPITAL Vàng
Quý 3 năm 2023 Việt Nam BỆNH VIỆN BẠCH MAI Kim cương
Quý 2 năm 2023 Việt Nam BỆNH VIỆN BẠCH MAI Kim cương
Quý 1 năm 2023 Việt Nam BỆNH VIỆN BẠCH MAI Kim cương
Quý 4 năm 2022 Việt Nam BỆNH VIỆN BẠCH MAI Kim cương
Quý 3 năm 2022 Việt Nam BỆNH VIỆN BẠCH MAI Kim cương
Quý 2 năm 2022 Việt Nam BỆNH VIỆN BẠCH MAI Kim cương
Quý 1 năm 2022 Việt Nam BỆNH VIỆN BẠCH MAI Kim cương
Quý 4/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN BẠCH MAI Kim cương
Quý 3/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN BẠCH MAI Kim cương
Quý 2/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN BẠCH MAI Kim cương
Quý 1/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN BẠCH MAI Kim cương
Quý 4/2020 Việt Nam BỆNH VIỆN BẠCH MAI Kim cương
Quý 3/2019 Việt Nam BỆNH VIỆN BẠCH MAI Vàng
Quý 3 năm 2023 Philippines BAGUIO GENERAL HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Kim cương
Quý 2 năm 2023 Philippines BAGUIO GENERAL HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Kim cương
Quý 1 năm 2023 Philippines BAGUIO GENERAL HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Kim cương
Quý 4 năm 2022 Philippines BAGUIO GENERAL HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Kim cương
Quý 3 năm 2022 Philippines BAGUIO GENERAL HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Kim cương
Quý 1 năm 2022 Philippines BAGUIO GENERAL HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Kim cương
Quý 4/2021 Philippines BAGUIO GENERAL HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Bạch kim
Quý 3/2021 Philippines BAGUIO GENERAL HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Kim cương
Quý 2/2021 Philippines BAGUIO GENERAL HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Bạch kim
Quý 1/2021 Philippines BAGUIO GENERAL HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Bạch kim
Quý 4/2020 Philippines BAGUIO GENERAL HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Bạch kim
Quý 1/2020 Philippines BAGUIO GENERAL HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Vàng
Quý 4/2019 Philippines BAGUIO GENERAL HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Bạch kim
Quý 3/2019 Philippines BAGUIO GENERAL HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Bạch kim
Quý 2/2019 Philippines BAGUIO GENERAL HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Vàng
Quý 3 năm 2023 Indonesia BAKTI TIMAH HOSPITAL Vàng
Quý 2 năm 2023 Thái Lan BANGKOK PATTAYA HOAPITAL Kim cương
Quý 1 năm 2023 Thái Lan BANGKOK PATTAYA HOAPITAL Bạch kim
Quý 3 năm 2022 Thái Lan BANGKOK PATTAYA HOAPITAL Vàng
Quý 1/2021 Thái Lan BANGKOK PATTAYA HOAPITAL Vàng
Quý 2 năm 2023 Thái Lan BANGLAMUNG HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2023 Thái Lan BANGLAMUNG HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Thái Lan BANGLAMUNG HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2023 Thái Lan BANPHAEO GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 4 năm 2022 Thái Lan BANPHAEO GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 3 năm 2022 Thái Lan BANPHAEO GENERAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2021 Thái Lan BANPHAEO GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Thái Lan BANPHAEO GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 3 năm 2023 Thái Lan BANPONG HOSPITAL Vàng
Quý 2 năm 2023 Thái Lan BANPONG HOSPITAL Vàng
Quý 4 năm 2022 Thái Lan BANPONG HOSPITAL Vàng
Quý 3 năm 2023 Ấn Độ BELIEVERS CHURCH MEDICAL COLLEGE HOSPITAL, KERALA, INDIA Kim cương
Quý 4/2021 Ấn Độ BELIEVERS CHURCH MEDICAL COLLEGE HOSPITAL, KERALA, INDIA Kim cương
Quý 3/2021 Ấn Độ BELIEVERS CHURCH MEDICAL COLLEGE HOSPITAL, KERALA, INDIA Kim cương
Quý 2/2021 Ấn Độ BELIEVERS CHURCH MEDICAL COLLEGE HOSPITAL, KERALA, INDIA Vàng
Quý 3/2020 Ấn Độ BELIEVERS CHURCH MEDICAL COLLEGE HOSPITAL, KERALA, INDIA Bạch kim
Quý 2/2020 Ấn Độ BELIEVERS CHURCH MEDICAL COLLEGE HOSPITAL, KERALA, INDIA Vàng
Quý 4/2019 Ấn Độ BELIEVERS CHURCH MEDICAL COLLEGE HOSPITAL, KERALA, INDIA Vàng
Quý 1 năm 2022 Mexico BENEFICENCIA ESPAÑOLA SAN LUIS POTOSÍ Vàng
Quý 3 năm 2023 Việt Nam BENH VIEN SAINT PAUL Bạch kim
Quý 2 năm 2023 Việt Nam BENH VIEN SAINT PAUL Vàng
Quý 3 năm 2023 Việt Nam BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA Vàng
Quý 2 năm 2023 Việt Nam BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA Vàng
Quý 1 năm 2023 Việt Nam BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA Vàng
Quý 4 năm 2022 Việt Nam BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA Vàng
Quý 3 năm 2022 Việt Nam BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA Vàng
Quý 2 năm 2022 Việt Nam BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA Vàng
Quý 4/2021 Việt Nam BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA Bạch kim
Quý 3/2021 Việt Nam BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA Vàng
Quý 2/2021 Việt Nam BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA Vàng
Quý 1/2021 Việt Nam BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA Vàng
Quý 4/2020 Việt Nam BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA Vàng
Quý 3/2020 Việt Nam BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA Vàng
Quý 2/2020 Việt Nam BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA Vàng
Quý 1/2020 Việt Nam BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA Vàng
Quý 4/2019 Việt Nam BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA Vàng
Quý 3/2019 Việt Nam BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA Vàng
Quý 3 năm 2023 Ai Cập BENHA UNIVERSITY HOSPITALS Kim cương
Quý 2 năm 2023 Ai Cập BENHA UNIVERSITY HOSPITALS Kim cương
Quý 1 năm 2023 Ai Cập BENHA UNIVERSITY HOSPITALS Bạch kim
Quý 4 năm 2022 Ai Cập BENHA UNIVERSITY HOSPITALS Kim cương
Quý 3 năm 2022 Ai Cập BENHA UNIVERSITY HOSPITALS Kim cương
Quý 2 năm 2022 Ai Cập BENHA UNIVERSITY HOSPITALS Vàng
Quý 3 năm 2023 Ai Cập BENI- SUEF UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 2 năm 2023 Ai Cập BENI- SUEF UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 3 năm 2023 Ấn Độ BHARATI HOSPITAL PUNE Vàng
Quý 2 năm 2023 Ấn Độ BHARATI HOSPITAL PUNE Vàng
Quý 4 năm 2022 Ấn Độ BHARATI HOSPITAL PUNE Vàng
Quý 2 năm 2023 Malaysia BORNEO MEDICAL CENTRE Vàng
Quý 4/2021 Iran BOUALI SINA HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2021 Iran BOUALI SINA HOSPITAL Vàng
Quý 3 năm 2023 Úc BOX HILL HOSPITAL 8 ARNOLD ST BOX HILL Vàng
Quý 2 năm 2023 Úc BOX HILL HOSPITAL 8 ARNOLD ST BOX HILL Bạch kim
Quý 1 năm 2023 Úc BOX HILL HOSPITAL 8 ARNOLD ST BOX HILL Vàng
Quý 2 năm 2023 Thái Lan BUDDHASOTHORN HOSPITAL  Vàng
Quý 4 năm 2022 Thái Lan BUDDHASOTHORN HOSPITAL  Vàng
Quý 2 năm 2022 Thái Lan BUDDHASOTHORN HOSPITAL  Vàng
Quý 4/2021 Thái Lan BUDDHASOTHORN HOSPITAL  Vàng
Quý 3/2021 Thái Lan BUDDHASOTHORN HOSPITAL  Vàng
Quý 2/2021 Thái Lan BUDDHASOTHORN HOSPITAL  Vàng
Quý 1/2021 Thái Lan BUDDHASOTHORN HOSPITAL  Vàng
Quý 4/2020 Thái Lan BUDDHASOTHORN HOSPITAL  Vàng
Quý 3/2020 Thái Lan BUDDHASOTHORN HOSPITAL  Vàng
Quý 2/2020 Thái Lan BUDDHASOTHORN HOSPITAL  Vàng
Quý 4/2019 Thái Lan BUDDHASOTHORN HOSPITAL  Vàng
Quý 3/2021 Thái Lan BUDDHACHINARAJ HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Thái Lan BUDDHACHINARAJ HOSPITAL Vàng
Quý 4/2020 Thái Lan BUDDHACHINARAJ HOSPITAL Vàng
Quý 4 năm 2022 Thái Lan BURIRAM HOSPITAL Vàng
Quý 3 năm 2022 Thái Lan BURIRAM HOSPITAL Vàng
Quý 2 năm 2022 Thái Lan BURIRAM HOSPITAL Vàng
Quý 3/2021 Thái Lan BURIRAM HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Thái Lan BURIRAM HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Thái Lan BURIRAM HOSPITAL Kim cương
Quý 4/2020 Thái Lan BURIRAM HOSPITAL Vàng
Quý 3/2020 Thái Lan BURIRAM HOSPITAL Vàng
Quý 3 năm 2023 Việt Nam CAN THO STROKE INTERNATIONAL SERVICE HOSPITAL Kim cương
Quý 2 năm 2023 Việt Nam CAN THO STROKE INTERNATIONAL SERVICE HOSPITAL Kim cương
Quý 1 năm 2023 Việt Nam CAN THO STROKE INTERNATIONAL SERVICE HOSPITAL Kim cương
Quý 4 năm 2022 Việt Nam CAN THO STROKE INTERNATIONAL SERVICE HOSPITAL Kim cương
Quý 3 năm 2022 Việt Nam CAN THO STROKE INTERNATIONAL SERVICE HOSPITAL Kim cương
Quý 2 năm 2022 Việt Nam CAN THO STROKE INTERNATIONAL SERVICE HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2021 Việt Nam CAN THO STROKE INTERNATIONAL SERVICE HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2021 Việt Nam CAN THO STROKE INTERNATIONAL SERVICE HOSPITAL Bạch kim
Quý 1 năm 2023 Ấn Độ CC SHROFF MEMORIAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 3 năm 2022 Ấn Độ CC SHROFF MEMORIAL HOSPITAL Kim cương
Quý 3 năm 2023 Algeria CHU ORAN Kim cương
Quý 4 năm 2022 Algeria CHU ORAN Kim cương
Quý 3 năm 2022 Algeria CHU ORAN Kim cương
Quý 2 năm 2022 Algeria CHU ORAN Kim cương
Quý 1 năm 2022 Algeria CHU ORAN Bạch kim
Quý 4/2021 Algeria CHU ORAN Kim cương
Quý 3 năm 2022 Colombia CLINICA REY DAVID Bạch kim
Quý 4/2021 Colombia CLINICA REY DAVID Vàng
Quý 2/2021 Colombia CLINICA REY DAVID Vàng
Quý 1 năm 2023 Colombia CLINICA UROS S.A. Bạch kim
Quý 4 năm 2022 Colombia CLINICA UROS S.A. Vàng
Quý 3/2021 Colombia CLÍNICA LOS NOGALES Bạch kim
Quý 1/2021 Colombia CLÍNICA LOS NOGALES Bạch kim
Quý 1 năm 2023 Colombia CLÍNICA TOLIMA Vàng
Quý 4 năm 2022 Mexico CMN 20 DE NOVIEMBRE ISSSTE Vàng
Quý 3 năm 2022 Mexico CMN 20 DE NOVIEMBRE ISSSTE Vàng
Quý 3 năm 2023 Philippines CAGAYAN VALLEY MEDICAL CENTER Vàng
Quý 4 năm 2022 Ai Cập CAIRO UNIVERSITY HOSPITALS Kim cương
Quý 3/2021 Ai Cập CAIRO UNIVERSITY HOSPITALS Kim cương
Quý 4/2020 Ai Cập CAIRO UNIVERSITY HOSPITALS Kim cương
Quý 4/2019 Ai Cập CAIRO UNIVERSITY HOSPITALS Kim cương
Quý 1/2018 Ai Cập CAIRO UNIVERSITY HOSPITALS Kim cương
Quý 3 năm 2023 Việt Nam CAN THO CENTRAL GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 2 năm 2023 Việt Nam CAN THO CENTRAL GENERAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 1 năm 2023 Việt Nam CAN THO CENTRAL GENERAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 4 năm 2022 Việt Nam CAN THO CENTRAL GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2023 Philippines CARAGA REGIONAL HOSPITAL Vàng
Quý 3 năm 2023 Ấn Độ CARITAS HOSPITAL KOTTAYAM Vàng
Quý 1 năm 2023 Ấn Độ CARITAS HOSPITAL KOTTAYAM Kim cương
Quý 4 năm 2022 Ấn Độ CARITAS HOSPITAL KOTTAYAM Vàng
Quý 3 năm 2022 Ấn Độ CARITAS HOSPITAL KOTTAYAM Kim cương
Quý 2 năm 2022 Ấn Độ CARITAS HOSPITAL KOTTAYAM Vàng
Quý 1/2020 Hàn Quốc CATHOLIC KWANDONG UNIVERSITY INTERNATIONAL ST. MARY’S HOSPITAL Vàng
Quý 4 năm 2022 Hàn Quốc CATHOLIC UNIV. OF KOREA EUNPYEONG ST. MARY'S HOSPITAL Bạch kim
Quý 3 năm 2022 Hàn Quốc CATHOLIC UNIV. OF KOREA EUNPYEONG ST. MARY'S HOSPITAL Bạch kim
Quý 2 năm 2022 Hàn Quốc CATHOLIC UNIV. OF KOREA EUNPYEONG ST. MARY'S HOSPITAL Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Hàn Quốc CATHOLIC UNIV. OF KOREA EUNPYEONG ST. MARY'S HOSPITAL Bạch kim
Quý 4 năm 2022 Philippines CEBU DOCTORS' UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
2022 Úc CENTRAL GIPPSLAND HEALTH Vàng
Quý 3 năm 2022 Thái Lan CHAIYAPHUM Vàng
Quý 2 năm 2022 Thái Lan CHAIYAPHUM Vàng
Quý 4/2021 Thái Lan CHAIYAPHUM Vàng
Quý 3/2021 Thái Lan CHAIYAPHUM Vàng
Quý 2/2021 Thái Lan CHAIYAPHUM Vàng
Quý 1/2021 Thái Lan CHAIYAPHUM Vàng
Quý 4/2021 Thái Lan CHAOPHRAYA YOMMARAT HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Thái Lan CHAOPHRAYA YOMMARAT HOSPITAL Vàng
Quý 4 năm 2022 Thái Lan CHIANGMAI NEUROLOGY HOSPITAL Bạch kim
Quý 3 năm 2022 Thái Lan CHIANGMAI NEUROLOGY HOSPITAL Vàng
Quý 2 năm 2022 Thái Lan CHIANGMAI NEUROLOGY HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Thái Lan CHIANGMAI NEUROLOGY HOSPITAL Vàng
Quý 4/2020 Thái Lan CHIANGMAI NEUROLOGY HOSPITAL Vàng
Quý 4/2019 Thái Lan CHIANGMAI NEUROLOGY HOSPITAL Bạch kim
Quý 1 năm 2023 Thái Lan CHIANGRAI PRACHANUKOH HOSPITAL Vàng
Quý 3/2021 Thái Lan CHIANGRAI PRACHANUKOH HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Thái Lan CHIANGRAI PRACHANUKOH HOSPITAL Vàng
Quý 1/2020 Thái Lan CHIANGRAI PRACHANUKOH HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Hàn Quốc CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2021 Hàn Quốc CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Hàn Quốc CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 2/2019 Hàn Quốc CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 3 năm 2022 Thái Lan CHOPHYA ABHAIBHUBEJHR HOSPITAL Vàng
Quý 4/2020 Thái Lan CHOPHYA ABHAIBHUBEJHR HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Thái Lan CHOPHYA ABHAIBHUBEJHR HOSPITAL Vàng
Quý 4/2019 Thái Lan CHOPHYA ABHAIBHUBEJHR HOSPITAL Vàng
Quý 3/2019 Thái Lan CHOPHYA ABHAIBHUBEJHR HOSPITAL Vàng
Quý 3 năm 2023 Hàn Quốc CHOSUN UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 2 năm 2023 Hàn Quốc CHOSUN UNIVERSITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 1 năm 2023 Hàn Quốc CHOSUN UNIVERSITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 4 năm 2022 Hàn Quốc CHOSUN UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 3 năm 2022 Hàn Quốc CHOSUN UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 2 năm 2022 Hàn Quốc CHOSUN UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2022 Hàn Quốc CHOSUN UNIVERSITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2021 Hàn Quốc CHOSUN UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Hàn Quốc CHOSUN UNIVERSITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 3 năm 2023 Ấn Độ TRƯỜNG Y CƠ ĐỐC LUDHIANA Vàng
Quý 4/2021 Ấn Độ TRƯỜNG Y CƠ ĐỐC LUDHIANA Kim cương
Quý 1/2021 Ấn Độ TRƯỜNG Y CƠ ĐỐC LUDHIANA Bạch kim
Quý 4/2020 Ấn Độ TRƯỜNG Y CƠ ĐỐC LUDHIANA Vàng
Quý 4/2021 Ấn Độ TRƯỜNG Y CƠ ĐỐC, VELLORE Bạch kim
Quý 3/2021 Ấn Độ TRƯỜNG Y CƠ ĐỐC, VELLORE Vàng
Quý 2/2021 Ấn Độ TRƯỜNG Y CƠ ĐỐC, VELLORE Kim cương
Quý 4/2020 Ấn Độ TRƯỜNG Y CƠ ĐỐC, VELLORE Kim cương
Quý 3/2020 Ấn Độ TRƯỜNG Y CƠ ĐỐC, VELLORE Kim cương
Quý 2/2020 Ấn Độ TRƯỜNG Y CƠ ĐỐC, VELLORE Bạch kim
Quý 2 năm 2023 Thái Lan CHULARAT 3 INTERNATIONAL HOSPITAL Kim cương
Quý 4 năm 2022 Thái Lan CHUMPHAE HOSPITAL Vàng
Quý 2 năm 2022 Thái Lan CHUMPHAE HOSPITAL Vàng
Quý 3/2021 Thái Lan CHUMPHAE HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Thái Lan CHUMPHAE HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2020 Thái Lan CHUMPHAE HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2020 Thái Lan CHUMPHAE HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Thái Lan CHUMPHAE HOSPITAL Vàng
Quý 3 năm 2023 Thái Lan CHUMPHONKETUDOMSAK HOSPITAL Kim cương
Quý 2 năm 2023 Thái Lan CHUMPHONKETUDOMSAK HOSPITAL Vàng
Quý 4 năm 2022 Thái Lan CHUMPHONKETUDOMSAK HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Thái Lan CHUMPHONKETUDOMSAK HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Thái Lan CHUMPHONKETUDOMSAK HOSPITAL Vàng
Quý 4/2020 Thái Lan CHUMPHONKETUDOMSAK HOSPITAL Vàng
Quý 3/2020 Thái Lan CHUMPHONKETUDOMSAK HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Thái Lan CHUMPHONKETUDOMSAK HOSPITAL Vàng
Quý 1/2020 Thái Lan CHUMPHONKETUDOMSAK HOSPITAL Vàng
Quý 4/2019 Thái Lan CHUMPHONKETUDOMSAK HOSPITAL Vàng
Quý 3/2020 Hàn Quốc CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY SEJONG HOSPITAL Vàng
Quý 4/2019 Indonesia GOLD Vàng
Quý 3 năm 2023 Cộng hòa Dominica CLINICA COROMINAS/ CORAZONES DEL CIBAO Vàng
Quý 4/2021 Mexico BỆNH VIỆN CLINICA ISSSTE MÉRIDA Vàng
Quý 3/2021 Mexico BỆNH VIỆN CLINICA ISSSTE MÉRIDA Kim cương
Quý 2/2021 Mexico BỆNH VIỆN CLINICA ISSSTE MÉRIDA Kim cương
Quý 1/2021 Mexico BỆNH VIỆN CLINICA ISSSTE MÉRIDA Kim cương
Quý 4/2020 Mexico BỆNH VIỆN CLINICA ISSSTE MÉRIDA Kim cương
Quý 2/2020 Mexico BỆNH VIỆN CLINICA ISSSTE MÉRIDA Kim cương
Quý 1/2020 Mexico BỆNH VIỆN CLINICA ISSSTE MÉRIDA Bạch kim
Quý 2/2019 Mexico BỆNH VIỆN CLINICA ISSSTE MÉRIDA Bạch kim
Quý 2 năm 2023 Colombia CLINICA MEDIFACA Vàng
Quý 1 năm 2023 Colombia CLINICA MEDIFACA Vàng
Quý 4 năm 2022 Colombia CLINICA MEDIFACA Vàng
Quý 4/2021 Colombia CLINICA MEDIFACA Vàng
Quý 3 năm 2023 Colombia CLINICA MEDILASER NEIVA Vàng
Quý 3 năm 2023 Argentina CLÍNICA SAGRADA FAMILIA Vàng
Quý 4 năm 2022 Argentina CLÍNICA SAGRADA FAMILIA Bạch kim
Quý 3 năm 2022 Argentina CLÍNICA SAGRADA FAMILIA Bạch kim
Quý 2 năm 2022 Argentina CLÍNICA SAGRADA FAMILIA Vàng
Quý 1 năm 2022 Argentina CLÍNICA SAGRADA FAMILIA Bạch kim
Quý 4/2021 Argentina CLÍNICA SAGRADA FAMILIA Bạch kim
Quý 3/2021 Argentina CLÍNICA SAGRADA FAMILIA Kim cương
Quý 2/2021 Argentina CLÍNICA SAGRADA FAMILIA Bạch kim
Quý 1/2021 Argentina CLÍNICA SAGRADA FAMILIA Bạch kim
Quý 4/2020 Argentina CLÍNICA SAGRADA FAMILIA Kim cương
Quý 3/2020 Argentina CLÍNICA SAGRADA FAMILIA Kim cương
Quý 1/2020 Argentina CLÍNICA SAGRADA FAMILIA Kim cương
Quý 3/2019 Argentina CLÍNICA SAGRADA FAMILIA Kim cương
Quý 2/2019 Argentina CLÍNICA SAGRADA FAMILIA Bạch kim
Quý 1/2019 Argentina CLÍNICA SAGRADA FAMILIA Kim cương
Quý 3 năm 2023 Cộng hòa Dominica CLÍNICA UNIÓN MÉDICA DEL NORTE Vàng
Quý 3 năm 2023 Úc COFFS HARBOUR HEALTH CAMPUS Vàng
Quý 1 năm 2023 Úc COFFS HARBOUR HEALTH CAMPUS Vàng
Quý 3 năm 2022 Úc COFFS HARBOUR HEALTH CAMPUS Vàng
Quý 1 năm 2022 Úc COFFS HARBOUR HEALTH CAMPUS Vàng
Quý 3 năm 2023 Uruguay COMEPA Vàng
Quý 3/2021 Chi-lê COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SÓTERO DEL RÍO Vàng
Quý 1/2021 Chi-lê COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SÓTERO DEL RÍO Vàng
Quý 2 năm 2023 Brazil COMPLEXO DE SAÚDE SÃO JOÃO DE DEUS Vàng
2021 Úc CONCORD GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 4 năm 2022 Ấn Độ CONTINENTAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 3 năm 2023 Philippines CORAZON LOCSIN MONTELIBANO MEMORIAL REGIONAL HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2023 Philippines CORAZON LOCSIN MONTELIBANO MEMORIAL REGIONAL HOSPITAL Vàng
Quý 2 năm 2022 Philippines CORAZON LOCSIN MONTELIBANO MEMORIAL REGIONAL HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2022 Mexico CRUZ ROJA TIJUANA Bạch kim
Quý 4/2021 Mexico CRUZ ROJA TIJUANA Kim cương
Quý 3/2021 Mexico CRUZ ROJA TIJUANA Bạch kim
Quý 3/2021 Mexico CRUZ ROJA TIJUANA Bạch kim
Quý 2/2021 Mexico CRUZ ROJA TIJUANA Bạch kim
Quý 1/2021 Mexico CRUZ ROJA TIJUANA Bạch kim
Quý 4/2021 Việt Nam CU CHI GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Việt Nam CU CHI GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Việt Nam CU CHI GENERAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2020 Việt Nam CU CHI GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 4 năm 2022 Thái Lan DEBARATANA NAKHONRATSIMA HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Thái Lan DEBARATANA NAKHONRATSIMA HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Thái Lan DEBARATANA NAKHONRATSIMA HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Thái Lan DEBARATANA NAKHONRATSIMA HOSPITAL Vàng
Quý 4/2020 Thái Lan DEBARATANA NAKHONRATSIMA HOSPITAL Bạch kim
Quý 2 năm 2023 Colombia DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR Vàng
Quý 3 năm 2022 Colombia DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Colombia DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR Vàng
Quý 4/2021 Colombia DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR Vàng
Quý 1/2021 Colombia DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR Bạch kim
Quý 4/2020 Colombia DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR Vàng
Quý 4/2019 Colombia DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR Kim cương
Quý 3 năm 2023 Việt Nam DA NANG HOSPITAL Bạch kim
Quý 2 năm 2023 Việt Nam DA NANG HOSPITAL Kim cương
Quý 3 năm 2022 Việt Nam DA NANG HOSPITAL Bạch kim
Quý 2 năm 2022 Việt Nam DA NANG HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2021 Việt Nam DA NANG HOSPITAL Vàng
Quý 3/2021 Việt Nam DA NANG HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Việt Nam DA NANG HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Việt Nam DA NANG HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2019 Việt Nam DA NANG HOSPITAL Vàng
Quý 3/2019 Việt Nam DA NANG HOSPITAL Vàng
Quý 2/2019 Việt Nam DA NANG HOSPITAL Vàng
Quý 3/2020 Hàn Quốc DAEGU FATIMA HOSPITAL Vàng
Quý 3 năm 2023 Ai Cập DAMANHOUR CHEST HOSPITAL Kim cương
Quý 2 năm 2023 Ai Cập DAMANHOUR CHEST HOSPITAL Vàng
Quý 2 năm 2023 Ấn Độ DAYANAND MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL Vàng
Quý 3 năm 2023 Yemen DOCTOR'S TOWER HOSPITAL (BORG AL-ATIBA) Kim cương
Quý 3 năm 2023 Việt Nam DONG NAI GENERAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 1 năm 2023 Việt Nam DONG NAI GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 4 năm 2022 Việt Nam DONG NAI GENERAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 3 năm 2022 Việt Nam DONG NAI GENERAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 2 năm 2022 Việt Nam DONG NAI GENERAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Việt Nam DONG NAI GENERAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2021 Việt Nam DONG NAI GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 3/2021 Việt Nam DONG NAI GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Việt Nam DONG NAI GENERAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 1/2021 Việt Nam DONG NAI GENERAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2020 Việt Nam DONG NAI GENERAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2020 Việt Nam DONG NAI GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Việt Nam DONG NAI GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 1/2020 Việt Nam DONG NAI GENERAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2019 Việt Nam DONG NAI GENERAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2019 Việt Nam DONG NAI GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 2/2018 Việt Nam DONG NAI GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 2 năm 2022 Hàn Quốc BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Vàng
Quý 1 năm 2022 Hàn Quốc BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Kim cương
Quý 4/2021 Hàn Quốc BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Bạch kim
Quý 3/2021 Hàn Quốc BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Kim cương
Quý 1/2020 Hàn Quốc BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Kim cương
Quý 4/2019 Hàn Quốc BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Bạch kim
Quý 2 năm 2022 Hàn Quốc DONGKANG MEDICAL CENTER Kim cương
Quý 4/2021 Hàn Quốc DONGKANG MEDICAL CENTER Vàng
Quý 3/2021 Hàn Quốc DONGKANG MEDICAL CENTER Vàng
Quý 4/2020 Hàn Quốc DONGKANG MEDICAL CENTER Vàng
Quý 3/2020 Hàn Quốc DONGKANG MEDICAL CENTER Kim cương
Quý 3 năm 2023 Indonesia DR KARIADI HOSPITAL Kim cương
Quý 1 năm 2023 Indonesia DR KARIADI HOSPITAL Bạch kim
Quý 3 năm 2023 Philippines DR. PAULINO J. GARCIA MEMORIAL RESEARCH AND MEDICAL CENTER Vàng
Quý 2 năm 2023 Philippines DR. PAULINO J. GARCIA MEMORIAL RESEARCH AND MEDICAL CENTER Vàng
Quý 3 năm 2023 Úc DUBBO HOSPITAL Vàng
Quý 2 năm 2023 Úc DUBBO HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2022 Úc DUBBO HOSPITAL Vàng
Quý 3/2021 Úc DUBBO HOSPITAL Vàng
Quý 3 năm 2023 Việt Nam E HOSPITAL Vàng
Quý 2 năm 2023 Việt Nam E HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2023 Việt Nam E HOSPITAL Vàng
Quý 4 năm 2022 Việt Nam E HOSPITAL Vàng
Quý 3 năm 2022 Việt Nam E HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2023 Colombia E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA Vàng
Quý 4 năm 2022 Colombia E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA Vàng
Quý 1/2020 Colombia BỆNH VIỆN E.S.E. REGIONAL DE DUITAMA Vàng
Quý 3 năm 2023 Colombia E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Vàng
Quý 3 năm 2022 Colombia E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Colombia E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Vàng
Quý 4/2021 Colombia E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Vàng
Quý 2/2021 Colombia E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Bạch kim
Quý 1/2021 Colombia E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Vàng
Quý 4/2020 Colombia E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Vàng
Quý 3/2020 Colombia E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Vàng
Quý 1/2020 Colombia E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Vàng
Quý 4/2019 Colombia E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Vàng
Quý 2/2021 Colombia E.S.E.HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS Kim cương
Quý 4/2020 Colombia E.S.E.HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS Vàng
Quý 4/2021 Colombia ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO Vàng
Quý 3/2021 Colombia ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO Vàng
Quý 2/2021 Colombia ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO Vàng
Quý 3/2019 Colombia ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO Vàng
Quý 3 năm 2023 Colombia ESE HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN LUZ CASTRO DE GUTIÉRREZ Vàng
Quý 1 năm 2022 Hàn Quốc EWHA WOMANS UNIVERSITY SEOUL HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Hàn Quốc EWHA WOMANS UNIVERSITY SEOUL HOSPITAL Vàng
2022 Úc ECHUCA REGIONAL HEALTH Vàng
2021 Úc ECHUCA REGIONAL HEALTH Vàng
Quý 4/2021 Ai Cập EGYPT AIR HOSPITAL- STROKE UNIT Vàng
Quý 3 năm 2023 Algeria EHU L'HÔPITAL 1ER NOVEMBRE Kim cương
Quý 2 năm 2023 Algeria EHU L'HÔPITAL 1ER NOVEMBRE Kim cương
Quý 1 năm 2023 Algeria EHU L'HÔPITAL 1ER NOVEMBRE Bạch kim
Quý 3 năm 2022 Algeria EHU L'HÔPITAL 1ER NOVEMBRE Kim cương
Quý 2 năm 2022 Algeria EHU L'HÔPITAL 1ER NOVEMBRE Kim cương
Quý 1 năm 2022 Algeria EHU L'HÔPITAL 1ER NOVEMBRE Kim cương
Quý 4/2021 Algeria EHU L'HÔPITAL 1ER NOVEMBRE Kim cương
Quý 3/2021 Algeria EHU L'HÔPITAL 1ER NOVEMBRE Kim cương
Quý 2/2021 Algeria EHU L'HÔPITAL 1ER NOVEMBRE Kim cương
Quý 4 năm 2022 Nam Phi ETHEKWINI HOSPITAL AND HEART CENTRE Vàng
Quý 3 năm 2023 Colombia FOSCAL FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER Kim cương
Quý 2 năm 2023 Colombia FOSCAL FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER Bạch kim
Quý 1 năm 2023 Colombia FOSCAL FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER Kim cương
Quý 2 năm 2022 Colombia FOSCAL FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER Kim cương
Quý 1 năm 2022 Colombia FOSCAL FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER Kim cương
Quý 4/2021 Colombia FOSCAL FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER Kim cương
Quý 2/2021 Colombia FOSCAL FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER Kim cương
Quý 1/2021 Colombia FOSCAL FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER Kim cương
Quý 4/2020 Colombia FOSCAL FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER Vàng
Quý 1/2021 Colombia FUNDACION INSTITUTO NEUROLOGICO DE COLOMBIA Vàng
Quý 3/2019 Colombia FUNDACION INSTITUTO NEUROLOGICO DE COLOMBIA Vàng
Quý 2 năm 2023 Colombia FUNDACION VALLE DE LILI Vàng
Quý 1 năm 2023 Colombia FUNDACION VALLE DE LILI Vàng
Quý 4 năm 2022 Colombia FUNDACION VALLE DE LILI Vàng
Quý 3 năm 2022 Colombia FUNDACION VALLE DE LILI Bạch kim
Quý 2 năm 2022 Colombia FUNDACION VALLE DE LILI Vàng
Quý 4/2021 Colombia FUNDACION VALLE DE LILI Vàng
Quý 1/2020 Colombia FUNDACION VALLE DE LILI Vàng
Quý 3/2019 Colombia FUNDACION VALLE DE LILI Vàng
Quý 3 năm 2023 Ai Cập FACULTY OF MEDICINE, AIN SHAMS UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 2 năm 2023 Ai Cập FACULTY OF MEDICINE, AIN SHAMS UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 1 năm 2023 Ai Cập FACULTY OF MEDICINE, AIN SHAMS UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 4 năm 2022 Ai Cập FACULTY OF MEDICINE, AIN SHAMS UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 3 năm 2022 Ai Cập FACULTY OF MEDICINE, AIN SHAMS UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 2 năm 2022 Ai Cập FACULTY OF MEDICINE, AIN SHAMS UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 4/2021 Ai Cập FACULTY OF MEDICINE, AIN SHAMS UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 3/2021 Ai Cập FACULTY OF MEDICINE, AIN SHAMS UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 2/2021 Ai Cập FACULTY OF MEDICINE, AIN SHAMS UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 1/2021 Ai Cập FACULTY OF MEDICINE, AIN SHAMS UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 4/2020 Ai Cập FACULTY OF MEDICINE, AIN SHAMS UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 3/2020 Ai Cập FACULTY OF MEDICINE, AIN SHAMS UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 1/2020 Ai Cập FACULTY OF MEDICINE, AIN SHAMS UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 4/2019 Ai Cập FACULTY OF MEDICINE, AIN SHAMS UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 1/2019 Ai Cập FACULTY OF MEDICINE, AIN SHAMS UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 4/2018 Ai Cập FACULTY OF MEDICINE, AIN SHAMS UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 1/2018 Ai Cập FACULTY OF MEDICINE, AIN SHAMS UNIVERSITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 2 năm 2023 Malaysia FATIMAH HOSPITAL Kim cương
Quý 1 năm 2023 Malaysia FATIMAH HOSPITAL Kim cương
Quý 4 năm 2022 Malaysia FATIMAH HOSPITAL Kim cương
Quý 3 năm 2022 Malaysia FATIMAH HOSPITAL Kim cương
Quý 2 năm 2022 Malaysia FATIMAH HOSPITAL Kim cương
Quý 1 năm 2022 Malaysia FATIMAH HOSPITAL Kim cương
Quý 4/2021 Malaysia FATIMAH HOSPITAL Kim cương
Quý 3/2021 Malaysia FATIMAH HOSPITAL Kim cương
Quý 2/2021 Malaysia FATIMAH HOSPITAL Kim cương
Quý 1/2021 Malaysia FATIMAH HOSPITAL Kim cương
Quý 4/2020 Malaysia FATIMAH HOSPITAL Kim cương
Quý 3/2020 Malaysia FATIMAH HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2021 Ai Cập FAYOUM UNIVERISTY HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Ai Cập FAYOUM UNIVERISTY HOSPITAL Kim cương
Quý 1 năm 2023 Úc FIONA STANLEY HOSPITAL Vàng
Quý 3 năm 2023 Ấn Độ FORTIS ESCORTS HOSPITAL FARIDABAD Kim cương
Quý 2 năm 2023 Ấn Độ FORTIS ESCORTS HOSPITAL FARIDABAD Kim cương
Quý 3 năm 2023 Ấn Độ FORTIS HOSPITAL NOIDA Kim cương
Quý 2 năm 2023 Ấn Độ FORTIS HOSPITAL NOIDA Kim cương
Quý 1 năm 2023 Ấn Độ FORTIS HOSPITAL NOIDA Vàng
Quý 2 năm 2022 Ấn Độ FORTIS HOSPITAL NOIDA Kim cương
Quý 4/2021 Ấn Độ FORTIS HOSPITAL NOIDA Kim cương
Quý 3/2021 Ấn Độ FORTIS HOSPITAL NOIDA Kim cương
Quý 2/2021 Ấn Độ FORTIS HOSPITAL NOIDA Bạch kim
Quý 1/2021 Ấn Độ FORTIS HOSPITAL NOIDA Kim cương
Quý 3 năm 2022 Colombia FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA Vàng
Quý 2 năm 2022 Colombia FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA Vàng
Quý 4/2021 Colombia FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA Bạch kim
Quý 3/2021 Colombia FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA Bạch kim
Quý 2/2021 Colombia FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA Vàng
Quý 1/2021 Colombia FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA Vàng
Quý 4/2020 Colombia FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA Bạch kim
Quý 3/2020 Colombia FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA Vàng
Quý 2/2020 Colombia FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA Bạch kim
Quý 1/2020 Colombia FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA Bạch kim
Quý 3/2019 Colombia FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA Vàng
Quý 2/2019 Colombia FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA Vàng
Quý 3/2018 Colombia FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA Vàng
Quý 2 năm 2022 Ấn Độ GLOBAL HOSPITALS, PAREL, MUMBAI Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Ấn Độ GLOBAL HOSPITALS, PAREL, MUMBAI Bạch kim
Quý 2 năm 2022 Hàn Quốc GACHON UNIVERSITY GIL MEDICAL CENTER Vàng
Quý 3 năm 2023 Việt Nam BỆNH VIỆN GIA AN 115 Bạch kim
Quý 2 năm 2022 Việt Nam BỆNH VIỆN GIA AN 115 Vàng
Quý 4/2020 Việt Nam BỆNH VIỆN GIA AN 115 Vàng
Quý 3/2021 Hàn Quốc GIMPO WOORI HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Hàn Quốc GIMPO WOORI HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Hàn Quốc GIMPO WOORI HOSPITAL Vàng
Quý 4/2020 Hàn Quốc GIMPO WOORI HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Hàn Quốc GIMPO WOORI HOSPITAL Vàng
Quý 3 năm 2023 Úc GOSFORD HOSPITAL Vàng
Quý 2 năm 2023 Úc GOSFORD HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2023 Úc GOSFORD HOSPITAL Bạch kim
Quý 4 năm 2022 Úc GOSFORD HOSPITAL Vàng
Quý 3 năm 2022 Úc GOSFORD HOSPITAL Bạch kim
Quý 2 năm 2022 Úc GOSFORD HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2022 Úc GOSFORD HOSPITAL Vàng
2021 Úc GOSFORD HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Úc GOSFORD HOSPITAL Vàng
Quý 3/2021 Úc GOSFORD HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2021 Ấn Độ GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, TRIVANDRUM, KERALA, INDIA Bạch kim
Quý 2/2021 Ấn Độ GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, TRIVANDRUM, KERALA, INDIA Kim cương
Quý 4/2021 Ấn Độ GOVERNMENT TD MEDICAL COLLEGE ALLEPPEY, KERALA Bạch kim
Quý 1/2021 Ấn Độ GOVERNMENT TD MEDICAL COLLEGE ALLEPPEY, KERALA Vàng
Quý 3 năm 2023 Philippines BỆNH VIỆN TƯỞNG NIỆM ĐÔ ĐỐC CELESTINO GALLARES Kim cương
Quý 2 năm 2023 Philippines BỆNH VIỆN TƯỞNG NIỆM ĐÔ ĐỐC CELESTINO GALLARES Kim cương
Quý 1 năm 2023 Philippines BỆNH VIỆN TƯỞNG NIỆM ĐÔ ĐỐC CELESTINO GALLARES Kim cương
Quý 4 năm 2022 Philippines BỆNH VIỆN TƯỞNG NIỆM ĐÔ ĐỐC CELESTINO GALLARES Bạch kim
Quý 3 năm 2022 Philippines BỆNH VIỆN TƯỞNG NIỆM ĐÔ ĐỐC CELESTINO GALLARES Kim cương
Quý 2 năm 2022 Philippines BỆNH VIỆN TƯỞNG NIỆM ĐÔ ĐỐC CELESTINO GALLARES Kim cương
Quý 4/2021 Philippines BỆNH VIỆN TƯỞNG NIỆM ĐÔ ĐỐC CELESTINO GALLARES Vàng
Quý 1/2021 Philippines BỆNH VIỆN TƯỞNG NIỆM ĐÔ ĐỐC CELESTINO GALLARES Vàng
Quý 4/2020 Philippines BỆNH VIỆN TƯỞNG NIỆM ĐÔ ĐỐC CELESTINO GALLARES Vàng
Quý 2 năm 2022 Philippines GREENCITY MEDICAL CENTER Vàng
Quý 2 năm 2022 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY CHANGWON HOSPITAL Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY CHANGWON HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2021 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY CHANGWON HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2021 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY CHANGWON HOSPITAL Kim cương
Quý 1/2021 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY CHANGWON HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2020 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY CHANGWON HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2020 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY CHANGWON HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2020 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY CHANGWON HOSPITAL Kim cương
Quý 3/2021 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 1/2021 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2020 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2020 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 1/2020 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 4/2019 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 3/2019 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 3 năm 2023 Việt Nam HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 2 năm 2023 Việt Nam HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2022 Việt Nam HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Việt Nam HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 3/2021 Việt Nam HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Việt Nam HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Việt Nam HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 4/2020 Mexico HOSPITAL ANGELES DEL PEDREGAL Vàng
Quý 3 năm 2023 Colombia HOSPITAL DE KENNEDY Vàng
Quý 1/2020 Colombia HOSPITAL DE KENNEDY Bạch kim
Quý 4/2019 Colombia HOSPITAL DE KENNEDY Bạch kim
Quý 3 năm 2023 Brazil HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS Vàng
Quý 2 năm 2023 Brazil HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS Vàng
Quý 3 năm 2023 Mexico BỆNH VIỆN ĐA KHOA CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA "GAUDENCIO GONZALEZ GARZA" Vàng
Quý 2 năm 2023 Mexico BỆNH VIỆN ĐA KHOA CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA "GAUDENCIO GONZALEZ GARZA" Vàng
Quý 1 năm 2022 Mexico BỆNH VIỆN ĐA KHOA CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA "GAUDENCIO GONZALEZ GARZA" Vàng
Quý 4/2021 Mexico BỆNH VIỆN ĐA KHOA CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA "GAUDENCIO GONZALEZ GARZA" Bạch kim
Quý 3/2021 Mexico BỆNH VIỆN ĐA KHOA CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA "GAUDENCIO GONZALEZ GARZA" Vàng
Quý 2/2021 Mexico BỆNH VIỆN ĐA KHOA CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA "GAUDENCIO GONZALEZ GARZA" Kim cương
Quý 4/2020 Mexico BỆNH VIỆN ĐA KHOA CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA "GAUDENCIO GONZALEZ GARZA" Kim cương
Quý 3 năm 2023 Brazil HOSPITAL GERAL CLERISTON ANDRADE Kim cương
Quý 2 năm 2023 Brazil HOSPITAL GERAL CLERISTON ANDRADE Kim cương
Quý 2 năm 2023 Colombia HOSPITAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA Vàng
Quý 4/2020 Colombia HOSPITAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA Vàng
Quý 2/2020 Colombia HOSPITAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA Vàng
Quý 4/2019 Colombia HOSPITAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA Vàng
Quý 2/2019 Colombia HOSPITAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA Vàng
Quý 3 năm 2023 Brazil HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL Bạch kim
Quý 2 năm 2023 Brazil HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL Bạch kim
Quý 1 năm 2023 Brazil HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL Bạch kim
Quý 4 năm 2022 Brazil HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL Vàng
Quý 3 năm 2022 Brazil HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL Vàng
Quý 2 năm 2022 Brazil HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Brazil HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL Bạch kim
Quý 4/2021 Brazil HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL Kim cương
Quý 3/2021 Brazil HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL Bạch kim
Quý 2/2021 Brazil HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL Kim cương
Quý 1/2021 Brazil HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL Bạch kim
Quý 4/2020 Brazil HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL Kim cương
Quý 3/2020 Brazil HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL Kim cương
Quý 2/2020 Brazil HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL Bạch kim
Quý 1/2020 Brazil HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL Bạch kim
Quý 4/2019 Brazil HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL Bạch kim
Quý 3 năm 2023 Brazil HOSPITAL REGIONAL NORTE - HRN Bạch kim
Quý 3 năm 2023 Colombia HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO Vàng
Quý 1/2020 Colombia HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE FUNDACION Vàng
Quý 3 năm 2023 Việt Nam HUE CENTRAL HOSPITAL Kim cương
Quý 2 năm 2023 Brazil HUGO - HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA DR. VALDEMIRO CRUZ Bạch kim
Quý 3 năm 2023 Việt Nam HA TINH GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 2 năm 2023 Việt Nam HA TINH GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 3 năm 2023 Việt Nam HAI DUONG PROVINCIAL GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 2 năm 2023 Việt Nam HAI DUONG PROVINCIAL GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2023 Việt Nam HAI DUONG PROVINCIAL GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 4 năm 2022 Việt Nam HAI DUONG PROVINCIAL GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 3 năm 2022 Việt Nam HAI DUONG PROVINCIAL GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 2 năm 2022 Việt Nam HAI DUONG PROVINCIAL GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2022 Việt Nam HAI DUONG PROVINCIAL GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Việt Nam HAI DUONG PROVINCIAL GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 2 năm 2023 Hàn Quốc HALLYM UNIV. DONGTAN SACRED HEART HOSPITAL Vàng
Quý 4 năm 2022 Hàn Quốc HALLYM UNIV. DONGTAN SACRED HEART HOSPITAL Vàng
Quý 3 năm 2022 Hàn Quốc HALLYM UNIV. DONGTAN SACRED HEART HOSPITAL Vàng
Quý 2 năm 2022 Hàn Quốc HALLYM UNIV. DONGTAN SACRED HEART HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2022 Hàn Quốc HALLYM UNIV. DONGTAN SACRED HEART HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Hàn Quốc HALLYM UNIV. DONGTAN SACRED HEART HOSPITAL