Các giải thưởng WSO Angels

Các bệnh viện từ các quốc gia bên ngoài phạm vi hoạt động của ESO có thu thập dữ liệu điều trị trong RES-Q, SITS-QR hoặc một trong các cơ sở dữ liệu/đăng ký được phê duyệt trước sẽ tự động áp dụng cho Giải thưởng WSO Angels dựa trên các thước đo chất lượng được nêu trong Hệ thống Cấp bậc.

Award winners

Nhấp vào tiêu đề cột để lựa chọn giải thưởng

Quý Quốc gia Bệnh viện Loại giải thưởng
Quý 4/2021 Thái Lan KHONKAEN Vàng
Quý 3/2021 Thái Lan KHONKAEN Vàng
Quý 2/2021 Thái Lan KHONKAEN Vàng
Quý 1/2021 Thái Lan KHONKAEN Vàng
Quý 4/2020 Thái Lan KHONKAEN Vàng
Quý 3/2020 Thái Lan KHONKAEN Bạch kim
Quý 2/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN QUÂN ĐỘI 103 Bạch kim
Quý 1/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN QUÂN ĐỘI 103 Bạch kim
Quý 4/2020 Việt Nam BỆNH VIỆN QUÂN ĐỘI 103 Bạch kim
Quý 3/2020 Việt Nam BỆNH VIỆN QUÂN ĐỘI 103 Bạch kim
Quý 2/2020 Việt Nam BỆNH VIỆN QUÂN ĐỘI 103 Bạch kim
Quý 1/2020 Việt Nam BỆNH VIỆN QUÂN ĐỘI 103 Bạch kim
Quý 4/2019 Việt Nam BỆNH VIỆN QUÂN ĐỘI 103 Vàng
Quý 3/2019 Việt Nam BỆNH VIỆN QUÂN ĐỘI 103 Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Việt Nam BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 Bạch kim
Quý 4/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 Bạch kim
Quý 3/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 Bạch kim
Quý 2/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 Bạch kim
Quý 1/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 Bạch kim
Quý 4/2020 Việt Nam BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 Bạch kim
Quý 3/2020 Việt Nam BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 Bạch kim
Quý 2/2020 Việt Nam BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 Bạch kim
Quý 1/2020 Việt Nam BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 Vàng
Quý 3/2019 Việt Nam BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 Vàng
Quý 2/2018 Việt Nam BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 Vàng
Quý 3/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 Vàng
Quý 2/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 Bạch kim
Quý 1/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 Bạch kim
Quý 4/2020 Việt Nam BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 Bạch kim
Quý 3/2020 Việt Nam BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 Kim cương
Quý 2/2019 Việt Nam BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 Vàng
Quý 1/2019 Việt Nam BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 Vàng
Quý 4/2018 Việt Nam BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 Vàng
Quý 3/2018 Việt Nam BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 Vàng
Quý 2/2018 Việt Nam BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 Vàng
Quý 1/2018 Việt Nam BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 Vàng
Quý 1 năm 2022 Việt Nam 175 MILITARY HOSPITAL Vàng
Quý 3/2021 Việt Nam 175 MILITARY HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Việt Nam 175 MILITARY HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Việt Nam 175 MILITARY HOSPITAL Vàng
Quý 4/2020 Việt Nam 175 MILITARY HOSPITAL Vàng
Quý 3/2020 Việt Nam 175 MILITARY HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Việt Nam 175 MILITARY HOSPITAL Vàng
Quý 3/2021 Ấn Độ AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIMS) Vàng
Quý 2/2021 Ấn Độ AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIMS) Vàng
Quý 1/2021 Ấn Độ AMRITA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AIMS) Vàng
Quý 1 năm 2022 Ai Cập AIN SHAMS UNIVERSITY SPECIALIZED HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2021 Ai Cập AIN SHAMS UNIVERSITY SPECIALIZED HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2021 Ai Cập AIN SHAMS UNIVERSITY SPECIALIZED HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2021 Ai Cập AIN SHAMS UNIVERSITY SPECIALIZED HOSPITAL Kim cương
Quý 1/2021 Ai Cập AIN SHAMS UNIVERSITY SPECIALIZED HOSPITAL Bạch kim
Quý 1/2021 Ai Cập AIN SHAMS UNIVERSITY SPECIALIZED HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2020 Ai Cập AIN SHAMS UNIVERSITY SPECIALIZED HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Ai Cập AIN SHAMS UNIVERSITY SPECIALIZED HOSPITAL Kim cương
Quý 1/2020 Ai Cập AIN SHAMS UNIVERSITY SPECIALIZED HOSPITAL Kim cương
Quý 4/2019 Ai Cập AIN SHAMS UNIVERSITY SPECIALIZED HOSPITAL Vàng
Quý 1/2019 Ai Cập AIN SHAMS UNIVERSITY SPECIALIZED HOSPITAL Vàng
Quý 3/2018 Ai Cập AIN SHAMS UNIVERSITY SPECIALIZED HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2020 Hàn Quốc AJOU UNIVERSITY MEDICAL CENTER Vàng
Quý 2/2020 Hàn Quốc AJOU UNIVERSITY MEDICAL CENTER Vàng
Quý 1 năm 2022 Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất AL QASSIMI HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất AL QASSIMI HOSPITAL Vàng
Quý 3/2021 Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất AL QASSIMI HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất AL QASSIMI HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất AL QASSIMI HOSPITAL Vàng
Quý 4/2020 Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất AL QASSIMI HOSPITAL Vàng
Quý 3/2020 Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất AL QASSIMI HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất AL QASSIMI HOSPITAL Vàng
2021 Úc ALBURY WODONGA HEALTH Vàng
Quý 2/2021 Thái Lan AMNATCHAROEN Vàng
Quý 1/2020 Thái Lan AMNATCHAROEN Vàng
Quý 4/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG Vàng
Quý 3/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG Vàng
Quý 2/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG Vàng
Quý 1/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG Vàng
Quý 4/2020 Việt Nam BỆNH VIỆN TIM MẠCH AN GIANG Vàng
Quý 4/2021 Hàn Quốc ANDONG MEDICAL GROUP HOSPITAL Vàng
Quý 3/2021 Hàn Quốc ANDONG MEDICAL GROUP HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Hàn Quốc ANDONG MEDICAL GROUP HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Hàn Quốc ANDONG MEDICAL GROUP HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2020 Hàn Quốc ANDONG MEDICAL GROUP HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2020 Hàn Quốc ANDONG MEDICAL GROUP HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Thái Lan ANG THONG HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2021 Thái Lan ANG THONG HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2021 Thái Lan ANG THONG HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Thái Lan ANG THONG HOSPITAL Vàng
Quý 3/2020 Thái Lan ANG THONG HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Thái Lan ANG THONG HOSPITAL Vàng
Quý 1/2020 Thái Lan ANG THONG HOSPITAL Vàng
Quý 4/2019 Thái Lan ANG THONG HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Ấn Độ APOLLO GLENEAGIES HOSPITALS Vàng
Quý 4/2020 Ấn Độ APOLLO GLENEAGIES HOSPITALS Bạch kim
Quý 3/2020 Ấn Độ APOLLO GLENEAGIES HOSPITALS Vàng
Quý 2/2020 Ấn Độ APOLLO GLENEAGIES HOSPITALS Vàng
Quý 1 năm 2022 Ai Cập BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ASSIUT - KHOA THẦN KINH Kim cương
Quý 4/2021 Ai Cập BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ASSIUT - KHOA THẦN KINH Kim cương
Quý 3/2021 Ai Cập BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ASSIUT - KHOA THẦN KINH Bạch kim
Quý 2/2021 Ai Cập BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ASSIUT - KHOA THẦN KINH Bạch kim
Quý 1/2021 Ai Cập BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ASSIUT - KHOA THẦN KINH Kim cương
Quý 4/2020 Ai Cập BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ASSIUT - KHOA THẦN KINH Vàng
Quý 1 năm 2022 Ấn Độ ASTER MIMS CALICUT, KERALA Kim cương
Quý 4/2021 Ấn Độ ASTER MIMS CALICUT, KERALA Kim cương
Quý 3/2021 Ấn Độ ASTER MIMS CALICUT, KERALA Kim cương
Quý 2/2021 Ấn Độ ASTER MIMS CALICUT, KERALA Kim cương
Quý 1/2021 Ấn Độ ASTER MIMS CALICUT, KERALA Kim cương
Quý 4/2020 Ấn Độ ASTER MIMS CALICUT, KERALA Bạch kim
Quý 3/2021 Ai Cập ASWAN UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
2021 Úc AUSTIN HEALTH Vàng
Quý 4/2021 Ấn Độ BLK SUPER SPECIALITY HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2022 Việt Nam BỆNH VIỆN BẠCH MAI Kim cương
Quý 4/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN BẠCH MAI Kim cương
Quý 3/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN BẠCH MAI Kim cương
Quý 2/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN BẠCH MAI Kim cương
Quý 1/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN BẠCH MAI Kim cương
Quý 4/2020 Việt Nam BỆNH VIỆN BẠCH MAI Kim cương
Quý 3/2019 Việt Nam BỆNH VIỆN BẠCH MAI Vàng
Quý 4/2021 Philippines BAGUIO GENERAL HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Bạch kim
Quý 3/2021 Philippines BAGUIO GENERAL HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Kim cương
Quý 2/2021 Philippines BAGUIO GENERAL HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Bạch kim
Quý 1/2021 Philippines BAGUIO GENERAL HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Bạch kim
Quý 4/2020 Philippines BAGUIO GENERAL HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Bạch kim
Quý 1/2020 Philippines BAGUIO GENERAL HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Vàng
Quý 4/2019 Philippines BAGUIO GENERAL HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Bạch kim
Quý 3/2019 Philippines BAGUIO GENERAL HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Bạch kim
Quý 2/2019 Philippines BAGUIO GENERAL HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Vàng
Quý 1/2021 Thái Lan BANGKOK PATTAYA HOAPITAL Vàng
Quý 4/2021 Thái Lan BANGLAMUNG HOSPITAL 669 M.5 NAKLUA Vàng
Quý 4/2021 Thái Lan BANPHAEO GENERAL HOSPITAL 198 TAMBON BANPHAEO Vàng
Quý 1/2021 Thái Lan BANPHAEO GENERAL HOSPITAL 198 TAMBON BANPHAEO Vàng
Quý 4/2021 Ấn Độ BELIEVERS CHURCH MEDICAL COLLEGE HOSPITAL, KERALA, INDIA Kim cương
Quý 3/2021 Ấn Độ BELIEVERS CHURCH MEDICAL COLLEGE HOSPITAL, KERALA, INDIA Kim cương
Quý 2/2021 Ấn Độ BELIEVERS CHURCH MEDICAL COLLEGE HOSPITAL, KERALA, INDIA Vàng
Quý 3/2020 Ấn Độ BELIEVERS CHURCH MEDICAL COLLEGE HOSPITAL, KERALA, INDIA Bạch kim
Quý 2/2020 Ấn Độ BELIEVERS CHURCH MEDICAL COLLEGE HOSPITAL, KERALA, INDIA Vàng
Quý 4/2019 Ấn Độ BELIEVERS CHURCH MEDICAL COLLEGE HOSPITAL, KERALA, INDIA Vàng
Quý 1 năm 2022 Việt Nam NINH BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2021 Việt Nam NINH BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 3/2021 Việt Nam NINH BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Việt Nam NINH BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Việt Nam NINH BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Việt Nam PHU THO PROVINCE GENERAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2021 Việt Nam PHU THO PROVINCE GENERAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2021 Việt Nam PHU THO PROVINCE GENERAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 1/2021 Việt Nam PHU THO PROVINCE GENERAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2020 Việt Nam PHU THO PROVINCE GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 3/2020 Việt Nam PHU THO PROVINCE GENERAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2021 Việt Nam BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA Bạch kim
Quý 3/2021 Việt Nam BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA Vàng
Quý 2/2021 Việt Nam BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA Vàng
Quý 1/2021 Việt Nam BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA Vàng
Quý 4/2020 Việt Nam BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA Vàng
Quý 3/2020 Việt Nam BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA Vàng
Quý 2/2020 Việt Nam BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA Vàng
Quý 1/2020 Việt Nam BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA Vàng
Quý 4/2019 Việt Nam BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA Vàng
Quý 3/2019 Việt Nam BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA Vàng
Quý 1 năm 2022 Việt Nam THAI NGUYEN NATIONAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2021 Việt Nam THAI NGUYEN NATIONAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2021 Việt Nam THAI NGUYEN NATIONAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2021 Việt Nam THAI NGUYEN NATIONAL HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Việt Nam THAI NGUYEN NATIONAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2020 Việt Nam THAI NGUYEN NATIONAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2021 Iran BOUALI SINA HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2021 Iran BOUALI SINA HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Thái Lan BUDDHASOTHORN HOSPITAL  Vàng
Quý 3/2021 Thái Lan BUDDHASOTHORN HOSPITAL  Vàng
Quý 2/2021 Thái Lan BUDDHASOTHORN HOSPITAL  Vàng
Quý 1/2021 Thái Lan BUDDHASOTHORN HOSPITAL  Vàng
Quý 4/2020 Thái Lan BUDDHASOTHORN HOSPITAL  Vàng
Quý 3/2020 Thái Lan BUDDHASOTHORN HOSPITAL  Vàng
Quý 2/2020 Thái Lan BUDDHASOTHORN HOSPITAL  Vàng
Quý 4/2019 Thái Lan BUDDHASOTHORN HOSPITAL  Vàng
Quý 3/2021 Thái Lan BUDDHACHINARAJ HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Thái Lan BUDDHACHINARAJ HOSPITAL Vàng
Quý 4/2020 Thái Lan BUDDHACHINARAJ HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG KHÁNH Vàng
Quý 3/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG KHÁNH Vàng
Quý 4/2020 Việt Nam BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG KHÁNH Vàng
Quý 3/2020 Việt Nam BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG KHÁNH Vàng
Quý 2/2020 Việt Nam BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG KHÁNH Vàng
Quý 4/2021 Việt Nam QUANG TRI PROVINCE GENERAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2021 Việt Nam QUANG TRI PROVINCE GENERAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2021 Việt Nam QUANG TRI PROVINCE GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Việt Nam QUANG TRI PROVINCE GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Việt Nam QUANG TRI PROVINCE GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 4/2019 Việt Nam QUANG TRI PROVINCE GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Việt Nam CAN THO STROKE INTERNATIONAL SERVICE HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2021 Việt Nam CAN THO STROKE INTERNATIONAL SERVICE HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2021 Colombia CLINICA REY DAVID Vàng
Quý 2/2021 Colombia CLINICA REY DAVID Vàng
Quý 3/2021 Colombia CLÍNICA LOS NOGALES Bạch kim
Quý 1/2021 Colombia CLÍNICA LOS NOGALES Bạch kim
Quý 3/2021 Ai Cập CAIRO UNIVERSITY HOSPITALS Kim cương
Quý 4/2020 Ai Cập CAIRO UNIVERSITY HOSPITALS Kim cương
Quý 4/2019 Ai Cập CAIRO UNIVERSITY HOSPITALS Kim cương
Quý 1/2018 Ai Cập CAIRO UNIVERSITY HOSPITALS Kim cương
Quý 1/2020 Hàn Quốc CATHOLIC KWANDONG UNIVERSITY INTERNATIONAL ST. MARY’S HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2022 Hàn Quốc CATHOLIC UNIV. OF KOREA EUNPYEONG ST. MARY'S HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2021 Thái Lan CHAIYAPHUM Vàng
Quý 3/2021 Thái Lan CHAIYAPHUM Vàng
Quý 2/2021 Thái Lan CHAIYAPHUM Vàng
Quý 1/2021 Thái Lan CHAIYAPHUM Vàng
Quý 4/2021 Thái Lan CHAOPHRAYA YOMMARAT HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Thái Lan CHAOPHRAYA YOMMARAT HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Thái Lan CHIANGMAI NEUROLOGY HOSPITAL Vàng
Quý 4/2020 Thái Lan CHIANGMAI NEUROLOGY HOSPITAL Vàng
Quý 4/2019 Thái Lan CHIANGMAI NEUROLOGY HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2021 Thái Lan CHIANGRAI PRACHANUKOH Vàng
Quý 2/2020 Thái Lan CHIANGRAI PRACHANUKOH Vàng
Quý 1/2020 Thái Lan CHIANGRAI PRACHANUKOH Vàng
Quý 4/2021 Hàn Quốc CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2021 Hàn Quốc CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Hàn Quốc CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 2/2019 Hàn Quốc CHONNAM NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2020 Thái Lan CHOPHYA ABHAIBHUBEJHR HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Thái Lan CHOPHYA ABHAIBHUBEJHR HOSPITAL Vàng
Quý 4/2019 Thái Lan CHOPHYA ABHAIBHUBEJHR HOSPITAL Vàng
Quý 3/2019 Thái Lan CHOPHYA ABHAIBHUBEJHR HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2022 Hàn Quốc CHOSUN UNIVERSITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2021 Hàn Quốc CHOSUN UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Hàn Quốc CHOSUN UNIVERSITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2021 Ấn Độ TRƯỜNG Y CƠ ĐỐC LUDHIANA Kim cương
Quý 1/2021 Ấn Độ TRƯỜNG Y CƠ ĐỐC LUDHIANA Bạch kim
Quý 4/2020 Ấn Độ TRƯỜNG Y CƠ ĐỐC LUDHIANA Vàng
Quý 4/2021 Ấn Độ TRƯỜNG Y CƠ ĐỐC, VELLORE Bạch kim
Quý 3/2021 Ấn Độ TRƯỜNG Y CƠ ĐỐC, VELLORE Vàng
Quý 2/2021 Ấn Độ TRƯỜNG Y CƠ ĐỐC, VELLORE Kim cương
Quý 4/2020 Ấn Độ TRƯỜNG Y CƠ ĐỐC, VELLORE Kim cương
Quý 3/2020 Ấn Độ TRƯỜNG Y CƠ ĐỐC, VELLORE Kim cương
Quý 2/2020 Ấn Độ TRƯỜNG Y CƠ ĐỐC, VELLORE Bạch kim
Quý 3/2021 Thái Lan CHUMPHAE HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Thái Lan CHUMPHAE HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2020 Thái Lan CHUMPHAE HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2020 Thái Lan CHUMPHAE HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Thái Lan CHUMPHAE HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Thái Lan CHUMPHONKETUDOMSAK HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Thái Lan CHUMPHONKETUDOMSAK HOSPITAL Vàng
Quý 4/2020 Thái Lan CHUMPHONKETUDOMSAK HOSPITAL Vàng
Quý 3/2020 Thái Lan CHUMPHONKETUDOMSAK HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Thái Lan CHUMPHONKETUDOMSAK HOSPITAL Vàng
Quý 1/2020 Thái Lan CHUMPHONKETUDOMSAK HOSPITAL Vàng
Quý 4/2019 Thái Lan CHUMPHONKETUDOMSAK HOSPITAL Vàng
Quý 3/2020 Hàn Quốc CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY SEJONG HOSPITAL Vàng
Quý 4/2019 Indonesia CIPTO MANGUNKUSUMO NATIONAL HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Mexico BỆNH VIỆN CLINICA ISSSTE MÉRIDA Vàng
Quý 3/2021 Mexico BỆNH VIỆN CLINICA ISSSTE MÉRIDA Kim cương
Quý 2/2021 Mexico BỆNH VIỆN CLINICA ISSSTE MÉRIDA Kim cương
Quý 1/2021 Mexico BỆNH VIỆN CLINICA ISSSTE MÉRIDA Kim cương
Quý 4/2020 Mexico BỆNH VIỆN CLINICA ISSSTE MÉRIDA Kim cương
Quý 2/2020 Mexico BỆNH VIỆN CLINICA ISSSTE MÉRIDA Kim cương
Quý 1/2020 Mexico BỆNH VIỆN CLINICA ISSSTE MÉRIDA Bạch kim
Quý 2/2019 Mexico BỆNH VIỆN CLINICA ISSSTE MÉRIDA Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Argentina CLÍNICA SAGRADA FAMILIA Bạch kim
Quý 4/2021 Argentina CLÍNICA SAGRADA FAMILIA Bạch kim
Quý 3/2021 Argentina CLÍNICA SAGRADA FAMILIA Kim cương
Quý 2/2021 Argentina CLÍNICA SAGRADA FAMILIA Bạch kim
Quý 1/2021 Argentina CLÍNICA SAGRADA FAMILIA Bạch kim
Quý 4/2020 Argentina CLÍNICA SAGRADA FAMILIA Kim cương
Quý 3/2020 Argentina CLÍNICA SAGRADA FAMILIA Kim cương
Quý 1/2020 Argentina CLÍNICA SAGRADA FAMILIA Kim cương
Quý 3/2019 Argentina CLÍNICA SAGRADA FAMILIA Kim cương
Quý 2/2019 Argentina CLÍNICA SAGRADA FAMILIA Bạch kim
Quý 1/2019 Argentina CLÍNICA SAGRADA FAMILIA Kim cương
Quý 3/2021 Chi-lê COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SÓTERO DEL RÍO Vàng
Quý 1/2021 Chi-lê COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SÓTERO DEL RÍO Vàng
2021 Úc CONCORD GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2022 Mexico CRUZ ROJA TIJUANA Bạch kim
Quý 4/2021 Mexico CRUZ ROJA TIJUANA Kim cương
Quý 3/2021 Mexico CRUZ ROJA TIJUANA Bạch kim
Quý 3/2021 Mexico CRUZ ROJA TIJUANA Bạch kim
Quý 2/2021 Mexico CRUZ ROJA TIJUANA Bạch kim
Quý 1/2021 Mexico CRUZ ROJA TIJUANA Bạch kim
Quý 4/2021 Thái Lan DEBARATANA NAKHONRATSIMA HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Thái Lan DEBARATANA NAKHONRATSIMA HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Thái Lan DEBARATANA NAKHONRATSIMA HOSPITAL Vàng
Quý 4/2020 Thái Lan DEBARATANA NAKHONRATSIMA HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2021 Colombia DIME, CLINICA NEUROVASCULAR Vàng
Quý 1/2021 Colombia DIME, CLINICA NEUROVASCULAR Bạch kim
Quý 4/2020 Colombia DIME, CLINICA NEUROVASCULAR Vàng
Quý 4/2019 Colombia DIME, CLINICA NEUROVASCULAR Kim cương
Quý 4/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG ĐÀ NẴNG Vàng
Quý 3/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG ĐÀ NẴNG Vàng
Quý 2/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG ĐÀ NẴNG Vàng
Quý 1/2021 Việt Nam BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG ĐÀ NẴNG Bạch kim
Quý 4/2019 Việt Nam BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG ĐÀ NẴNG Vàng
Quý 3/2019 Việt Nam BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG ĐÀ NẴNG Vàng
Quý 2/2019 Việt Nam BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG ĐÀ NẴNG Vàng
Quý 3/2020 Hàn Quốc DAEGU FATIMA HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2022 Việt Nam DONG NAI Bạch kim
Quý 4/2021 Việt Nam DONG NAI Vàng
Quý 3/2021 Việt Nam DONG NAI Vàng
Quý 2/2021 Việt Nam DONG NAI Bạch kim
Quý 1/2021 Việt Nam DONG NAI Bạch kim
Quý 4/2020 Việt Nam DONG NAI Bạch kim
Quý 3/2020 Việt Nam DONG NAI Vàng
Quý 2/2020 Việt Nam DONG NAI Vàng
Quý 1/2020 Việt Nam DONG NAI Bạch kim
Quý 4/2019 Việt Nam DONG NAI Bạch kim
Quý 2/2019 Việt Nam DONG NAI Vàng
Quý 2/2018 Việt Nam DONG NAI Vàng
Quý 1 năm 2022 Hàn Quốc BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Kim cương
Quý 4/2021 Hàn Quốc BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Bạch kim
Quý 3/2021 Hàn Quốc BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Kim cương
Quý 1/2020 Hàn Quốc BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Kim cương
Quý 4/2019 Hàn Quốc BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Bạch kim
Quý 4/2021 Hàn Quốc DONGKANG MEDICAL CENTER Vàng
Quý 3/2021 Hàn Quốc DONGKANG MEDICAL CENTER Vàng
Quý 4/2020 Hàn Quốc DONGKANG MEDICAL CENTER Vàng
Quý 3/2020 Hàn Quốc DONGKANG MEDICAL CENTER Kim cương
Quý 1 năm 2022 Úc DUBBO HOSPITAL Vàng
Quý 3/2021 Úc DUBBO HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Colombia E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVÁ CRA 2#1-80 Vàng
Quý 1 năm 2022 Colombia E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Vàng
Quý 4/2021 Colombia E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Vàng
Quý 2/2021 Colombia E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Bạch kim
Quý 1/2021 Colombia E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Vàng
Quý 4/2020 Colombia E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Vàng
Quý 3/2020 Colombia E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Vàng
Quý 1/2020 Colombia E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Vàng
Quý 4/2019 Colombia E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA Vàng
Quý 1/2020 Colombia BỆNH VIỆN E.S.E. REGIONAL DE DUITAMA Vàng
Quý 2/2021 Colombia E.S.E.HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS Kim cương
Quý 4/2020 Colombia E.S.E.HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS Vàng
Quý 4/2021 Colombia ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO Vàng
Quý 3/2021 Colombia ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO Vàng
Quý 2/2021 Colombia ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO Vàng
Quý 3/2019 Colombia ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO Vàng
Quý 1 năm 2022 Hàn Quốc EWHA WOMANS UNIVERSITY SEOUL HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Hàn Quốc EWHA WOMANS UNIVERSITY SEOUL HOSPITAL Vàng
2021 Úc ECHUCA REGIONAL HEALTH Vàng
Quý 4/2021 Ai Cập EGYPT AIR HOSPITAL- STROKE UNIT Vàng
Quý 1 năm 2022 Algeria EHU L'HÔPITAL 1ER NOVEMBRE Kim cương
Quý 4/2021 Algeria EHU L'HÔPITAL 1ER NOVEMBRE Kim cương
Quý 3/2021 Algeria EHU L'HÔPITAL 1ER NOVEMBRE Kim cương
Quý 2/2021 Algeria EHU L'HÔPITAL 1ER NOVEMBRE Kim cương
Quý 1 năm 2022 Colombia FOSCAL FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER CLÍNICA CARLOS ARDILA LULLE Kim cương
Quý 4/2021 Colombia FOSCAL FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER CLÍNICA CARLOS ARDILA LULLE Kim cương
Quý 2/2021 Colombia FOSCAL FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER CLÍNICA CARLOS ARDILA LULLE Kim cương
Quý 1/2021 Colombia FOSCAL FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER CLÍNICA CARLOS ARDILA LULLE Kim cương
Quý 4/2020 Colombia FOSCAL FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER CLÍNICA CARLOS ARDILA LULLE Vàng
Quý 1/2021 Colombia FUNDACION INSTITUTO NEUROLOGICO DE COLOMBIA Vàng
Quý 3/2019 Colombia FUNDACION INSTITUTO NEUROLOGICO DE COLOMBIA Vàng
Quý 4/2021 Colombia FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA Bạch kim
Quý 3/2021 Colombia FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA Bạch kim
Quý 2/2021 Colombia FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA Vàng
Quý 1/2021 Colombia FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA Vàng
Quý 4/2020 Colombia FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA Bạch kim
Quý 3/2020 Colombia FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA Vàng
Quý 2/2020 Colombia FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA Bạch kim
Quý 1/2020 Colombia FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA Bạch kim
Quý 3/2019 Colombia FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA Vàng
Quý 2/2019 Colombia FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA Vàng
Quý 3/2018 Colombia FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA Vàng
Quý 4/2021 Colombia FUNDACION VALLE DE LILI Vàng
Quý 1/2020 Colombia FUNDACION VALLE DE LILI Vàng
Quý 3/2019 Colombia FUNDACION VALLE DE LILI Vàng
Quý 4/2021 Ai Cập FACULTY OF MEDICINE, AIN SHAMS UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 3/2021 Ai Cập FACULTY OF MEDICINE, AIN SHAMS UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 2/2021 Ai Cập FACULTY OF MEDICINE, AIN SHAMS UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 1/2021 Ai Cập FACULTY OF MEDICINE, AIN SHAMS UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 4/2020 Ai Cập FACULTY OF MEDICINE, AIN SHAMS UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 3/2020 Ai Cập FACULTY OF MEDICINE, AIN SHAMS UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 1/2020 Ai Cập FACULTY OF MEDICINE, AIN SHAMS UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 4/2019 Ai Cập FACULTY OF MEDICINE, AIN SHAMS UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 1/2019 Ai Cập FACULTY OF MEDICINE, AIN SHAMS UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 4/2018 Ai Cập FACULTY OF MEDICINE, AIN SHAMS UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 1/2018 Ai Cập FACULTY OF MEDICINE, AIN SHAMS UNIVERSITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Malaysia FATIMAH HOSPITAL Kim cương
Quý 4/2021 Malaysia FATIMAH HOSPITAL Kim cương
Quý 3/2021 Malaysia FATIMAH HOSPITAL Kim cương
Quý 2/2021 Malaysia FATIMAH HOSPITAL Kim cương
Quý 1/2021 Malaysia FATIMAH HOSPITAL Kim cương
Quý 4/2020 Malaysia FATIMAH HOSPITAL Kim cương
Quý 3/2020 Malaysia FATIMAH HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2021 Ai Cập FAYOUM UNIVERISTY HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Ai Cập FAYOUM UNIVERISTY HOSPITAL Kim cương
Quý 4/2021 Ấn Độ FORTIS HOSPITAL NOIDA Kim cương
Quý 3/2021 Ấn Độ FORTIS HOSPITAL NOIDA Kim cương
Quý 2/2021 Ấn Độ FORTIS HOSPITAL NOIDA Bạch kim
Quý 1/2021 Ấn Độ FORTIS HOSPITAL NOIDA Kim cương
Quý 4/2020 Việt Nam BỆNH VIỆN GIA AN 115 Vàng
Quý 4/2020 Việt Nam BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH Vàng
Quý 3/2020 Việt Nam BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH Vàng
Quý 3/2021 Hàn Quốc GIMPO WOORI HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Hàn Quốc GIMPO WOORI HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Hàn Quốc GIMPO WOORI HOSPITAL Vàng
Quý 4/2020 Hàn Quốc GIMPO WOORI HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Hàn Quốc GIMPO WOORI HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2022 Úc GOSFORD HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Úc GOSFORD HOSPITAL Vàng
2021 Úc GOSFORD HOSPITAL Vàng
Quý 3/2021 Úc GOSFORD HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2021 Ấn Độ GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, TRIVANDRUM, KERALA, INDIA Bạch kim
Quý 2/2021 Ấn Độ GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, TRIVANDRUM, KERALA, INDIA Kim cương
Quý 4/2021 Ấn Độ GOVERNMENT TD MEDICAL COLLEGE ALLEPPEY, KERALA Bạch kim
Quý 1/2021 Ấn Độ GOVERNMENT TD MEDICAL COLLEGE ALLEPPEY, KERALA Vàng
Quý 4/2021 Philippines BỆNH VIỆN TƯỞNG NIỆM ĐÔ ĐỐC CELESTINO GALLARES Vàng
Quý 1/2021 Philippines BỆNH VIỆN TƯỞNG NIỆM ĐÔ ĐỐC CELESTINO GALLARES Vàng
Quý 4/2020 Philippines BỆNH VIỆN TƯỞNG NIỆM ĐÔ ĐỐC CELESTINO GALLARES Vàng
Quý 1 năm 2022 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY CHANGWON HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2021 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY CHANGWON HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2021 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY CHANGWON HOSPITAL Kim cương
Quý 1/2021 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY CHANGWON HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2020 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY CHANGWON HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2020 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY CHANGWON HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2020 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY CHANGWON HOSPITAL Kim cương
Quý 3/2021 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 1/2021 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2020 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2020 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 1/2020 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 4/2019 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 3/2019 Hàn Quốc GYEONGSANG NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL Kim cương
Quý 1 năm 2022 Việt Nam HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Việt Nam HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 3/2021 Việt Nam HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Việt Nam HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Việt Nam HANOI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 4/2020 Mexico HOSPITAL ANGELES DEL PEDREGAL Vàng
Quý 1/2020 Colombia HOSPITAL DE KENNEDY Bạch kim
Quý 4/2019 Colombia HOSPITAL DE KENNEDY Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Mexico BỆNH VIỆN ĐA KHOA CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA "GAUDENCIO GONZALEZ GARZA" Vàng
Quý 4/2021 Mexico BỆNH VIỆN ĐA KHOA CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA "GAUDENCIO GONZALEZ GARZA" Bạch kim
Quý 3/2021 Mexico BỆNH VIỆN ĐA KHOA CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA "GAUDENCIO GONZALEZ GARZA" Vàng
Quý 2/2021 Mexico BỆNH VIỆN ĐA KHOA CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA "GAUDENCIO GONZALEZ GARZA" Kim cương
Quý 4/2020 Mexico BỆNH VIỆN ĐA KHOA CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA "GAUDENCIO GONZALEZ GARZA" Kim cương
Quý 4/2020 Colombia HOSPITAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA Vàng
Quý 2/2020 Colombia HOSPITAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA Vàng
Quý 4/2019 Colombia HOSPITAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA Vàng
Quý 2/2019 Colombia HOSPITAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA Vàng
Quý 1 năm 2022 Brazil HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL Bạch kim
Quý 4/2021 Brazil HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL Kim cương
Quý 3/2021 Brazil HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL Bạch kim
Quý 2/2021 Brazil HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL Kim cương
Quý 1/2021 Brazil HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL Bạch kim
Quý 4/2020 Brazil HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL Kim cương
Quý 3/2020 Brazil HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL Kim cương
Quý 2/2020 Brazil HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL Bạch kim
Quý 1/2020 Brazil HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL Bạch kim
Quý 4/2019 Brazil HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL Bạch kim
Quý 1/2020 Colombia HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE FUNDACION Vàng
Quý 1 năm 2022 Việt Nam HAI DUONG GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Việt Nam HAI DUONG GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2022 Hàn Quốc HALLYM UNIV. DONGTAN SACRED HEART HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Hàn Quốc HALLYM UNIV. DONGTAN SACRED HEART HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Hàn Quốc HALLYM UNIV. DONGTAN SACRED HEART HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Hàn Quốc HALLYM UNIV. DONGTAN SACRED HEART HOSPITAL Vàng
Quý 4/2019 Qatar HAMAD GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 2/2019 Qatar HAMAD GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 1/2019 Qatar HAMAD GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 3/2018 Qatar HAMAD GENERAL HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Thái Lan HATYAI Vàng
Quý 3/2021 Thái Lan HATYAI Bạch kim
Quý 2/2021 Thái Lan HATYAI Bạch kim
Quý 1/2021 Thái Lan HATYAI Vàng
Quý 4/2020 Thái Lan HATYAI Vàng
Quý 3/2020 Thái Lan HATYAI Bạch kim
Quý 2/2020 Thái Lan HATYAI Vàng
Quý 1/2020 Thái Lan HATYAI Vàng
Quý 3/2019 Thái Lan HATYAI Vàng
Quý 4/2021 Chi-lê HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Vàng
Quý 4/2020 Chi-lê HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Vàng
Quý 1/2020 Chi-lê HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Vàng
Quý 4/2019 Chi-lê HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Vàng
Quý 3/2019 Chi-lê HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Vàng
Quý 2/2019 Chi-lê HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Vàng
Quý 3/2021 Mexico HOSPITAL CARDIOLÓGICO DEL SURESTE Kim cương
Quý 2/2021 Mexico HOSPITAL CARDIOLÓGICO DEL SURESTE Kim cương
Quý 1/2021 Mexico HOSPITAL CARDIOLÓGICO DEL SURESTE Bạch kim
Quý 4/2021 Chi-lê HOSPITAL CLÍNICO DRA. ELOISA DÍAZ LA FLORIDA Bạch kim
Quý 3/2021 Chi-lê HOSPITAL CLÍNICO DRA. ELOISA DÍAZ LA FLORIDA Vàng
Quý 2/2021 Chi-lê HOSPITAL CLÍNICO DRA. ELOISA DÍAZ LA FLORIDA Vàng
Quý 3/2021 Brazil HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL Vàng
Quý 4/2020 Brazil HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL Vàng
Quý 4/2019 Brazil HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL Vàng
Quý 1/2021 Mexico HOSPITAL GENERAL "DR. MIGUEL SILVA". Kim cương
Quý 3/2021 Ecuador HOSPITAL GENERAL DOCENTE AMBATO Bạch kim
Quý 4/2021 Mexico HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 46 IMSS Bạch kim
Quý 3/2021 Mexico HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 46 IMSS Bạch kim
Quý 2/2021 Mexico HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 46 IMSS Kim cương
Quý 1/2021 Mexico HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 46 IMSS Bạch kim
Quý 4/2020 Mexico HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 46 IMSS Bạch kim
Quý 3/2020 Mexico HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 46 IMSS Vàng
Quý 1 năm 2022 Mexico HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE Bạch kim
Quý 1/2020 Mexico HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE Bạch kim
Quý 4/2021 Argentina HOSPITAL ITALIANO DE CORDOBA Vàng
Quý 3/2021 Argentina HOSPITAL ITALIANO DE CORDOBA Vàng
Quý 4/2020 Argentina HOSPITAL ITALIANO DE CORDOBA Bạch kim
Quý 4/2019 Argentina HOSPITAL ITALIANO DE CORDOBA Bạch kim
Quý 1/2020 Argentina HOSPITAL JM RAMOS MEJÍA. Kim cương
Quý 4/2019 Argentina HOSPITAL JM RAMOS MEJÍA. Kim cương
Quý 3/2019 Argentina HOSPITAL JM RAMOS MEJÍA. Kim cương
Quý 2/2019 Argentina HOSPITAL JM RAMOS MEJÍA. Kim cương
Quý 1 năm 2022 Chi-lê HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO Vàng
Quý 1/2021 Chi-lê HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO Vàng
Quý 4/2020 Chi-lê HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO Vàng
Quý 1/2020 Chi-lê HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO Vàng
Quý 3/2019 Chi-lê HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO Vàng
Quý 4/2018 Chi-lê HOSPITAL LAS HIGUERAS TALCAHUANO Bạch kim
Quý 4/2020 Brazil HOSPITAL METROPOLITANO DR. CÉLIO DE CASTRO Kim cương
Quý 3/2020 Brazil HOSPITAL METROPOLITANO DR. CÉLIO DE CASTRO Kim cương
Quý 1/2020 Brazil HOSPITAL METROPOLITANO DR. CÉLIO DE CASTRO Kim cương
Quý 3/2020 Brazil HOSPITAL MOINHOS DE VENTO Vàng
Quý 2/2020 Brazil HOSPITAL MOINHOS DE VENTO Vàng
Quý 4/2019 Brazil HOSPITAL MOINHOS DE VENTO Vàng
Quý 3/2019 Brazil HOSPITAL MOINHOS DE VENTO Vàng
Quý 2/2019 Brazil HOSPITAL MOINHOS DE VENTO Vàng
Quý 3/2021 Chi-lê HOSPITAL PADRE HURTADO Vàng
Quý 1/2021 Chi-lê HOSPITAL PADRE HURTADO Bạch kim
Quý 4/2020 Chi-lê HOSPITAL PADRE HURTADO Vàng
Quý 2/2020 Chi-lê HOSPITAL PADRE HURTADO Vàng
Quý 4/2021 Malaysia BỆNH VIỆN PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Kim cương
Quý 3/2021 Malaysia BỆNH VIỆN PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Bạch kim
Quý 1/2021 Malaysia BỆNH VIỆN PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Vàng
Quý 4/2020 Malaysia BỆNH VIỆN PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Vàng
Quý 3/2020 Malaysia BỆNH VIỆN PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA Vàng
Quý 3/2021 Mexico HOSPITAL REGIONAL ISSSTE "DR. VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS" Vàng
Quý 3/2021 Brazil HOSPITAL REGIONALJUSTINO LUZ-PRAÇA ANTENOR NEIVA Vàng
Quý 2/2021 Brazil HOSPITAL REGIONALJUSTINO LUZ-PRAÇA ANTENOR NEIVA Vàng
Quý 1/2021 Brazil HOSPITAL REGIONALJUSTINO LUZ-PRAÇA ANTENOR NEIVA Bạch kim
Quý 4/2021 Argentina HOSPITAL SAN BERNARDO Bạch kim
Quý 3/2021 Argentina HOSPITAL SAN BERNARDO Vàng
Quý 3/2019 Chi-lê HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTIAGO Vàng
Quý 1 năm 2022 Malaysia HOSPITAL SEBERANG JAYA Bạch kim
Quý 4/2021 Malaysia HOSPITAL SEBERANG JAYA Bạch kim
Quý 3/2021 Malaysia HOSPITAL SEBERANG JAYA Bạch kim
Quý 2/2021 Malaysia HOSPITAL SEBERANG JAYA Bạch kim
Quý 1/2021 Malaysia HOSPITAL SEBERANG JAYA Bạch kim
Quý 4/2020 Malaysia HOSPITAL SEBERANG JAYA Bạch kim
Quý 3/2020 Malaysia HOSPITAL SEBERANG JAYA Bạch kim
Quý 2/2020 Malaysia HOSPITAL SEBERANG JAYA Vàng
Quý 4/2019 Malaysia HOSPITAL SEBERANG JAYA Vàng
Quý 3/2020 Brazil BỆNH VIỆN SÃO JOSÉ Vàng
Quý 4/2021 Brazil HOSPITAL SÃO PAULO UNIMED ARARAQUARA Vàng
Quý 3/2021 Brazil HOSPITAL SÃO PAULO UNIMED ARARAQUARA Vàng
Quý 2/2021 Brazil HOSPITAL SÃO PAULO UNIMED ARARAQUARA Vàng
Quý 1/2021 Malaysia HOSPITAL TAIPING Vàng
Quý 1 năm 2022 Malaysia BỆNH VIỆN TUANKU JA'AFAR Bạch kim
Quý 4/2021 Malaysia BỆNH VIỆN TUANKU JA'AFAR Kim cương
Quý 3/2021 Malaysia BỆNH VIỆN TUANKU JA'AFAR Bạch kim
Quý 2/2021 Malaysia BỆNH VIỆN TUANKU JA'AFAR Kim cương
Quý 3/2019 Malaysia BỆNH VIỆN TUANKU JA'AFAR Vàng
Quý 3/2021 Malaysia HOSPITAL UMUM SARAWAK Vàng
Quý 1/2021 Malaysia HOSPITAL UMUM SARAWAK Vàng
Quý 3/2020 Malaysia HOSPITAL UMUM SARAWAK Vàng
Quý 1/2020 Malaysia HOSPITAL UMUM SARAWAK Kim cương
Quý 4/2019 Malaysia HOSPITAL UMUM SARAWAK Vàng
Quý 3/2021 Brazil BỆNH VIỆN DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO Vàng
Quý 3/2020 Brazil BỆNH VIỆN DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Brazil HOSPITAL DE BASE DE BAURU Kim cương
Quý 4/2021 Brazil HOSPITAL DE BASE DE BAURU Kim cương
Quý 3/2021 Brazil HOSPITAL DE BASE DE BAURU Kim cương
Quý 2/2021 Brazil HOSPITAL DE BASE DE BAURU Kim cương
Quý 1/2021 Brazil HOSPITAL DE BASE DE BAURU Kim cương
Quý 4/2020 Brazil HOSPITAL DE BASE DE BAURU Vàng
Quý 3/2020 Brazil HOSPITAL DE BASE DE BAURU Bạch kim
Quý 2/2020 Brazil HOSPITAL DE BASE DE BAURU Kim cương
Quý 1/2020 Brazil HOSPITAL DE BASE DE BAURU Kim cương
Quý 4/2019 Brazil HOSPITAL DE BASE DE BAURU Kim cương
Quý 3/2019 Brazil HOSPITAL DE BASE DE BAURU Kim cương
Quý 2/2021 Uruguay BỆNH VIỆN DE CLÍNICAS Kim cương
Quý 4/2020 Uruguay BỆNH VIỆN DE CLÍNICAS Kim cương
Quý 2/2020 Brazil HOSPITAL DE CLÍNICAS DE UBERLANDIA Vàng
Quý 1 năm 2022 Argentina HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS I. PIROVANO Bạch kim
Quý 4/2021 Argentina HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS I. PIROVANO Vàng
Quý 3/2021 Argentina HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS I. PIROVANO Kim cương
Quý 1/2020 Argentina HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS I. PIROVANO Kim cương
Quý 3/2019 Argentina HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS I. PIROVANO Vàng
Quý 3/2019 Argentina HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES Vàng
Quý 3/2020 Mexico HOSPITAL SAN ANGELIN UNIVERSIDAD Kim cương
Quý 2/2020 Mexico HOSPITAL SAN ANGELIN UNIVERSIDAD Kim cương
Quý 1/2020 Việt Nam BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất IBRAHIM BIN OBAIDULLAH HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2021 Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất IBRAHIM BIN OBAIDULLAH HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2021 Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất IBRAHIM BIN OBAIDULLAH HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất IBRAHIM BIN OBAIDULLAH HOSPITAL Vàng
Quý 3/2020 Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất IBRAHIM BIN OBAIDULLAH HOSPITAL Vàng
Quý 1/2020 Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất IBRAHIM BIN OBAIDULLAH HOSPITAL Kim cương
Quý 4/2019 Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất IBRAHIM BIN OBAIDULLAH HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2019 Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất IBRAHIM BIN OBAIDULLAH HOSPITAL Vàng
Quý 2/2019 Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất IBRAHIM BIN OBAIDULLAH HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2021 Ấn Độ IHBAS HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2021 Ấn Độ IHBAS HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2020 Ấn Độ IHBAS HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2020 Ấn Độ IHBAS HOSPITAL Kim cương
Quý 1 năm 2022 Iran IMAM REZA HOSPITAL Kim cương
Quý 4/2021 Iran IMAM REZA HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2021 Iran IMAM REZA HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2021 Iran IMAM REZA HOSPITAL Bạch kim
Quý 1/2021 Iran IMAM REZA HOSPITAL Vàng
Quý 4/2020 Iran IMAM REZA HOSPITAL Vàng
Quý 3/2020 Iran IMAM REZA HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2020 Iran IMAM REZA HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2022 Hàn Quốc INJE UNIVERSITY HAEUNDAE PAIK HOSPITAL Bạch kim
Quý 1/2021 Argentina INSTITUTO FLENI Vàng
Quý 3/2020 Argentina INSTITUTO FLENI Vàng
Quý 4/2019 Argentina INSTITUTO FLENI Vàng
Quý 3/2019 Argentina INSTITUTO FLENI Vàng
Quý 2/2019 Argentina INSTITUTO FLENI Vàng
Quý 1/2019 Argentina INSTITUTO FLENI Vàng
Quý 4/2018 Argentina INSTITUTO FLENI Vàng
Quý 2/2019 Mexico INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN Vàng
Quý 3/2021 Mexico INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA Bạch kim
Quý 2/2021 Mexico INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA Vàng
Quý 1/2021 Mexico INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA Bạch kim
Quý 2/2020 Mexico INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA Bạch kim
Quý 1 năm 2022 Ấn Độ JEHANGIR HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Ấn Độ JEHANGIR HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2021 Ấn Độ JEHANGIR HOSPITAL Kim cương
Quý 2/2021 Ấn Độ JEHANGIR HOSPITAL Kim cương
Quý 1/2021 Ấn Độ JEHANGIR HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2020 Ấn Độ JEHANGIR HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2020 Hàn Quốc JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2019 Hàn Quốc JEONBUK NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Ấn Độ KD HOSPITAL VAISHNODEVI CIRCLE SG ROAD AHMEDABAD 382421 Bạch kim
Quý 2/2021 Ấn Độ KIMSHEALTH TRIVANDRUM Vàng
Quý 2/2021 Malaysia KPJ IPOH SPECIALIST HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Thái Lan KALASIN HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2022 Thái Lan KANCHANADIT HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2021 Thái Lan KANCHANADIT HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2021 Thái Lan KANCHANADIT HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Thái Lan KANCHANADIT HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2022 Hàn Quốc KANGWON NATIONAL UNIVERSITY HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2021 Ấn Độ KAUVERY HOSPITAL INDIA Kim cương
Quý 3/2021 Ấn Độ KAUVERY HOSPITAL INDIA Kim cương
Quý 1 năm 2022 Hàn Quốc BỆNH VIỆN DONGSAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KEIMYUNG Vàng
Quý 4/2021 Hàn Quốc BỆNH VIỆN DONGSAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KEIMYUNG Vàng
Quý 3/2021 Hàn Quốc BỆNH VIỆN DONGSAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KEIMYUNG Vàng
Quý 2/2021 Hàn Quốc BỆNH VIỆN DONGSAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KEIMYUNG Vàng
Quý 1/2021 Hàn Quốc BỆNH VIỆN DONGSAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KEIMYUNG Bạch kim
Quý 4/2020 Hàn Quốc BỆNH VIỆN DONGSAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KEIMYUNG Vàng
Quý 3/2020 Hàn Quốc BỆNH VIỆN DONGSAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KEIMYUNG Bạch kim
Quý 3/2018 Ả-rập Xê-út KING ABDULAZIZ HOSPITAL MAKKAH Vàng
Quý 2/2018 Ả-rập Xê-út KING ABDULAZIZ HOSPITAL MAKKAH Vàng
Quý 4/2021 Jordan KING ABDULLAH UNIVERSITY HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2022 Thái Lan KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Thái Lan KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL Vàng
Quý 3/2021 Thái Lan KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2021 Thái Lan KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL Kim cương
Quý 1/2021 Thái Lan KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL Kim cương
Quý 4/2020 Thái Lan KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL Kim cương
Quý 3/2020 Thái Lan KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL Kim cương
Quý 2/2020 Thái Lan KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 1/2020 Thái Lan KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL Vàng
Quý 3/2019 Thái Lan KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2019 Thái Lan KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2021 Ấn Độ KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY Vàng
Quý 3/2021 Ấn Độ KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY Vàng
Quý 4/2020 Bahrain BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KING HAMAD Bạch kim
Quý 1/2020 Ả-rập Xê-út KING FAHAD HOSPITAL OF THE UNIVERSITY, ALKOHOBAR Kim cương
Quý 1/2019 Ả-rập Xê-út KING FAHAD HOSPITAL OF THE UNIVERSITY, ALKOHOBAR Vàng
Quý 1/2021 Thái Lan KLAENG HOSPITAL 254 SUKHUMVIT ROAD Vàng
Quý 4/2021 Hàn Quốc KOREA UNIVERSITY ANAM HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2021 Hàn Quốc KOREA UNIVERSITY ANAM HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Hàn Quốc KOREA UNIVERSITY ANAM HOSPITAL Kim cương
Quý 2/2020 Hàn Quốc KOREA UNIVERSITY GURO HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2020 Thái Lan KRATHUMBAEN HOSPITAL Vàng
Quý 1/2020 Thái Lan KRATHUMBAEN HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2021 Ấn Độ KRISHNA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES-KONDAPUR Bạch kim
Quý 1/2021 Ấn Độ KRISHNA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, SECUNDERABAD Kim cương
Quý 4/2021 Hàn Quốc KYUNGHEE UNIVERSITY MEDICAL CENTER Vàng
Quý 3/2021 Hàn Quốc KYUNGHEE UNIVERSITY MEDICAL CENTER Vàng
Quý 4/2021 Ấn Độ BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA LALITHA SUPER Kim cương
Quý 3/2021 Ấn Độ BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA LALITHA SUPER Kim cương
Quý 2/2021 Ấn Độ BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA LALITHA SUPER Kim cương
Quý 1/2021 Ấn Độ BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA LALITHA SUPER Vàng
Quý 3/2020 Ấn Độ BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA LALITHA SUPER Vàng
Quý 2/2021 Thái Lan LAMPHUN HOSPITAL Kim cương
Quý 1/2021 Thái Lan LAMPHUN HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2020 Thái Lan LAMPHUN HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Thái Lan LAMPHUN HOSPITAL Vàng
Quý 3/2021 Thái Lan LERDSIN HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Thái Lan LERDSIN HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Thái Lan LERDSIN HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Thái Lan LERDSIN HOSPITAL Vàng
Quý 1/2020 Thái Lan LERDSIN HOSPITAL Vàng
Quý 4/2019 Thái Lan LERDSIN HOSPITAL Vàng
Quý 3/2019 Thái Lan LERDSIN HOSPITAL Vàng
Quý 4/2021 Ấn Độ LIFELINE HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE Kim cương
Quý 3/2021 Úc LISMORE BASE HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2022 Malaysia TRUNG TÂM CHUYÊN KHOA LOHGUANLYE Vàng
Quý 2/2021 Malaysia TRUNG TÂM CHUYÊN KHOA LOHGUANLYE Bạch kim
Quý 4/2020 Malaysia TRUNG TÂM CHUYÊN KHOA LOHGUANLYE Bạch kim
Quý 3/2020 Malaysia TRUNG TÂM CHUYÊN KHOA LOHGUANLYE Vàng
Quý 2/2020 Malaysia TRUNG TÂM CHUYÊN KHOA LOHGUANLYE Vàng
Quý 4/2021 Ấn Độ MIMHANS NEUROSCIENCES HOSPITAL Kim cương
Quý 3/2021 Ấn Độ MIMHANS NEUROSCIENCES HOSPITAL Bạch kim
Quý 2/2020 Thái Lan MAESOT HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2021 Thái Lan MAHARAJ NAKHONSITHAMMARAT Kim cương
Quý 3/2021 Thái Lan MAHARAJ NAKHONSITHAMMARAT Vàng
Quý 2/2021 Thái Lan MAHARAJ NAKHONSITHAMMARAT Vàng
Quý 3/2020 Thái Lan MAHARAJ NAKHONSITHAMMARAT Vàng
Quý 2/2020 Thái Lan MAHARAJ NAKHONSITHAMMARAT Vàng
Quý 1 năm 2022 Thái Lan MAHARAJ NAKORN CHIANG MAI HOSPITAL Bạch kim
Quý 4/2021 Thái Lan MAHARAJ NAKORN CHIANG MAI HOSPITAL Vàng
Quý 3/2021 Thái Lan MAHARAJ NAKORN CHIANG MAI HOSPITAL Vàng
Quý 2/2021 Thái Lan MAHARAJ NAKORN CHIANG MAI HOSPITAL Vàng
Quý 1/2021 Thái Lan MAHARAJ NAKORN CHIANG MAI HOSPITAL Vàng
Quý 4/2020 Thái Lan MAHARAJ NAKORN CHIANG MAI HOSPITAL Bạch kim
Quý 3/2020 Thái Lan MAHARAJ NAKORN CHIANG MAI HOSPITAL Vàng
Quý 2/2020 Thái Lan MAHARAJ NAKORN CHIANG MAI HOSPITAL Bạch kim
Quý 1/2020 Thái Lan MAHARAJ NAKORN CHIANG MAI HOSPITAL Vàng
Quý 3/2019 Thái Lan MAHARAJ NAKORN CHIANG MAI HOSPITAL Vàng
Quý 1 năm 2022 Thái Lan MAHASARAKHAM Vàng
Quý 4/2021 Thái Lan MAHASARAKHAM Vàng
Quý 3/2021 Thái Lan MAHASARAKHAM Vàng
Quý 2/2021 Thái Lan MAHASARAKHAM Vàng
Quý 1/2021 Thái Lan MAHASARAKHAM Vàng
Quý 4/2020 Thái Lan MAHASARAKHAM Vàng
Quý 3/2020 Thái Lan MAHASARAKHAM Vàng
Quý 2/2020 Thái Lan MAHASARAKHAM Bạch kim
Quý 1/2020 Thái Lan MAHASARAKHAM Vàng
Quý 4/2019 Thái Lan MAHASARAKHAM Bạch kim
Quý 3/2019 Thái Lan MAHASARAKHAM Vàng
Quý 1 năm 2022 Philippines MAKATI MEDICAL CENTER Vàng
Quý 3/2021 Philippines MAKATI MEDICAL CENTER Vàng
Quý 1/2021 Philippines MAKATI MEDICAL CENTER Vàng
Quý 4/2020 Philippines MAKATI MEDICAL CENTER Vàng
Quý 3/2019 Philippines MAKATI MEDICAL CENTER Vàng
Quý 4/2021 Philippines MANILA DOCTORS HOSPITAL Vàng
Quý 3/2021 Ấn Độ MAX HOSPITAL, SAKET Bạch kim
Quý 2/2021 Ấn Độ MAX HOSPITAL, SAKET Bạch kim
Quý 4/2020 Ấn Độ MAX HOSPITAL, SAKET Vàng
Quý 3/2020 Ấn Độ MAX HOSPITAL, SAKET Kim cương
Quý 1/2020 Ấn Độ MAX HOSPITAL, SAKET Vàng
Quý 1 năm 2022 Ấn Độ MAX SUPER SPECIALITY HOSPITAL, PATPARGANJ Vàng
Quý 4/2021 Ấn Độ MAX SUPER SPECIALITY HOSPITAL, PATPARGANJ Kim cương
Quý 3/2021 Ấn Độ MAX SUPER SPECIALITY HOSPITAL, PATPARGANJ Bạch kim
Quý 2/2021 Ấn Độ MAX SUPER SPECIALITY HOSPITAL, PATPARGANJ Kim cương
Quý 1/2021 Ấn Độ MAX SUPER SPECIALITY HOSPITAL, PATPARGANJ Bạch kim
Quý 4/2020 Ấn Độ MAX SUPER SPECIALITY HOSPITAL, PATPARGANJ Bạch kim
Quý 3/2020 Ấn Độ MAX SUPER SPECIALITY HOSPITAL, PATPARGANJ Kim cương
Quý 1/2020 Ấn Độ MAX SUPER SPECIALITY HOSPITAL, PATPARGANJ Kim cương
Quý 4/2019 Ấn Độ MAX SUPER SPECIALITY HOSPITAL, PATPARGANJ Kim cương
Quý 3/2019 Ấn Độ MAX SUPER SPECIALITY HOSPITAL, PATPARGANJ Kim cương
Quý 3/2020 Ấn Độ MAX SUPER SPECIALTY HOSPITAL MOHALI Kim cương
Quý 1/2020 Ấn Độ MAX SUPER SPECIALTY HOSPITAL MOHALI Vàng
Quý 2/2020 Ấn Độ MAX SUPER SPECIALITY HOSPITAL VAISHALI Vàng
Quý 4/2021 Ấn Độ MEDANTA LUCKNOW Bạch kim
Quý 3/2021 Ấn Độ MEDANTA LUCKNOW Bạch kim
Quý 4/2020 Ấn Độ MEDICOVER HOSPITAL HITEC CITY Bạch kim
Quý 3/2020 Ấn Độ MEDICOVER HOSPITAL HITEC CITY Bạch kim
Quý 3/2021 Ấn Độ MEENAKSHI MISSION HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE Vàng
Quý 2/2021 Ấn Độ MEENAKSHI MISSION HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE Vàng
Quý 1/2021 Ấn Độ MEENAKSHI MISSION HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE Vàng
Quý 1 năm 2022 Ai Cập MENOUFIYA UNIVERSITY HOSPITAL Bạch kim