TUYÊN BỐ VỀ KHẢ NĂNG TRUY CẬP

Boehringer Ingelheim cam kết cung cấp một trang web có thể truy cập được cho nhiều đối tượng nhất có thể, bất kể công nghệ hay khả năng. Chúng tôi đang tích cực làm việc để tăng khả năng truy cập và khả năng sử dụng trang web của mình, cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn và hướng dẫn liên quan. Các hướng dẫn này giải thích cách làm cho nội dung web dễ tiếp cận hơn đối với người khuyết tật. Sự phù hợp với các nguyên tắc này sẽ giúp trang web trở nên thân thiện hơn với mọi người dùng. Chúng tôi liên tục tìm kiếm các giải pháp nhằm giúp đưa tất cả các phần của trang web lên cùng mức độ truy cập web tổng thể.