Các giải thưởng ANGELS

Giải thưởng ESO Angels được thiết kế để ghi nhận và tôn vinh các đơn vị và cá nhân cam kết thực hành chống đột quỵ và để thiết lập văn hóa theo dõi liên tục.

Logo ESO

GIẢI THƯỞNG ESO ANGELS

Các bệnh viện từ các quốc gia mà ESO hoạt động có thu thập dữ liệu điều trị trong RES-Q, SITS-QR hoặc trong một trong các cơ sở dữ liệu/đăng ký đã được phê duyệt trước sẽ tự động áp dụng cho Giải thưởng ESO Angels dựa trên các thước đo chất lượng được nêu trong Hệ thống Cấp bậc.

Logo WSO

CÁC GIẢI THƯỞNG WSO ANGELS

Các bệnh viện từ các quốc gia bên ngoài phạm vi hoạt động của ESO có thu thập dữ liệu điều trị trong RES-Q, SITS-QR hoặc một trong các cơ sở dữ liệu/đăng ký được phê duyệt trước sẽ tự động áp dụng cho Giải thưởng WSO Angels dựa trên các thước đo chất lượng được nêu trong Hệ thống Cấp bậc.

Giải thưởng EMS Angels

Giải thưởng EMS Angels

Được thiết kế đặc biệt cho các Dịch vụ Cấp cứu. Các giải thưởng này là một phần của Angels Initiative ở quy mô rộng hơn và tạo ra một cấu trúc cung cấp các so sánh toàn cầu có giá trị về các khía cạnh chính của chăm sóc trước viện.

GIẢI THƯỞNG TINH THẦN XUẤT SẮC

Giải thưởng Tinh thần Xuất sắc được trao cho những người thể hiện sự xuất sắc trong hoạt động chăm sóc người bị đột quỵ, khi làm việc với bệnh nhân, các thành viên khác trong đội ngũ nhân viên của bệnh viện, những người nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn xuất sắc trong bệnh viện của họ. Người chiến thắng sẽ được chọn từ các đơn đã nộp và danh hiệu sẽ được trao tặng tại hội nghị ESO tiếp theo. Hãy cho chúng tôi biết quý vị tin ai là người xứng đáng dẫn đầu trong cộng đồng chăm sóc người bị đột quỵ của quý vị và lý do.

ĐỀ CỬ ĐỒNG NGHIỆP CỦA QUÝ VỊ TẠI ĐÂY

Honours wall

The Angels Initiative is proud to honour the winners of the ESO and WSO Angels Awards, the EMS Angels Awards and the Spirit of Excellence Awards.

CẢI THIỆN THỜI GIAN TỪ LÚC VÀO VIỆN ĐẾN KHI ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ

Angel Plus... để mỗi phút giây đều trở nên ý nghĩa. Quý vị có biết mình đang lãng phí thời gian ở đâu không? Angel Plus cho phép quý vị thu thập các tem thời gian và hành động có liên quan nhất. Thu thập dữ liệu theo một trong hai cách khác nhau, mỗi cách lại được thiết kế riêng nhằm phục vụ các nhu cầu khác nhau của bệnh viện.

TẢI XUỐNG
THÔNG TIN ANGELS PLUS
TẢI XUỐNG
BẢNG ANGELS PLUS

6901 bệnh viện đã đăng ký
ĐỂ LẠI DI SẢN CỦA BẠN