CT Imaging resources

Có sự khác nhau rất lớn về cách diễn giải kết quả chụp CT trong đột quỵ cấp tính. Trong phần này, chúng tôi sẽ hướng tới việc đưa ra một cách tiếp cận chuẩn hóa hơn về diễn giải kết quả chụp CT, qua đó cải thiện việc ra quyết định trị liệu.

Bảng kiểm

Việc sử dụng bảng kiểm trong khi diễn giải hình ảnh CT đã cho thấy sự cải thiện về chất lượng diễn giải. Tải xuống bảng kiểm bên dưới để làm hướng dẫn diễn giải kết quả chụp CT trong đột quỵ cấp tính.

The Angels WOW CT Training

Hướng dẫn hội thảo