Angels trong hành động

Tìm hiểu về các can thiệp của địa phương, khu vực và quốc gia mà qua đó Angels Initiative nỗ lực cải thiện việc chăm sóc đột quỵ trên toàn thế giới.

Giải thưởng Angels

Giải thưởng ESO Angels được thiết kế để ghi nhận và tôn vinh các đơn vị và cá nhân cam kết thực hành chống đột quỵ và để thiết lập văn hóa theo dõi liên tục.

Đồ họa Eso

Giải thưởng Eso Angels

Các bệnh viện từ các quốc gia mà ESO hoạt động có thu thập dữ liệu điều trị trong RES-Q, SITS-QR hoặc trong một trong các cơ sở dữ liệu/đăng ký đã được phê duyệt trước sẽ tự động áp dụng cho Giải thưởng ESO Angels dựa trên các thước đo chất lượng được nêu trong Hệ thống Cấp bậc.

ĐỌC THÊM
đồ họa wso

CÁC GIẢI THƯỞNG WSO ANGELS

Các bệnh viện từ các quốc gia bên ngoài phạm vi hoạt động của ESO có thu thập dữ liệu điều trị trong RES-Q, SITS-QR hoặc một trong các cơ sở dữ liệu/đăng ký được phê duyệt trước sẽ tự động áp dụng cho Giải thưởng WSO Angels dựa trên các thước đo chất lượng được nêu trong Hệ thống Cấp bậc.

ĐỌC THÊM
SOEA

GIẢI THƯỞNG TINH THẦN XUẤT SẮC

Giải thưởng Tinh thần Xuất sắc được trao cho những người thể hiện sự xuất sắc trong hoạt động chăm sóc người bị đột quỵ, khi làm việc với bệnh nhân, các thành viên khác trong đội ngũ nhân viên của bệnh viện, những người nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn xuất sắc trong bệnh viện của họ.

ĐỌC THÊM Đề cử đồng nghiệp của bạn tại đây
SOEA

GIẢI THƯỞNG TINH THẦN XUẤT SẮC CỦA WSO

Giải thưởng Tinh thần Xuất sắc được trao cho những người thể hiện sự xuất sắc trong hoạt động chăm sóc người bị đột quỵ, khi làm việc với bệnh nhân, các thành viên khác trong đội ngũ nhân viên của bệnh viện, những người nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn xuất sắc trong bệnh viện của họ.

ĐỌC THÊM Đề cử đồng nghiệp của bạn tại đây

Giải thưởng EMS Angels

Giải thưởng EMS Angels

Được thiết kế đặc biệt cho các Dịch vụ Cấp cứu. Các giải thưởng này là một phần của Angels Initiative ở quy mô rộng hơn và tạo ra một cấu trúc cung cấp các so sánh toàn cầu có giá trị về các khía cạnh chính của chăm sóc trước viện.

ẢNH tường

Cộng đồng Angels Initiative cùng nhau cải thiện chất lượng điều trị đột quỵ và mang đến cho bệnh nhân một cơ hội sống thứ hai.

LỌC CÁC KẾT QUẢ SẮP XẾP THEO

Câu chuyện của Angels

Ả-rập Xê-út

Building His Legacy | Ahmed Azab

Rumani

Building His Legacy | Justin Bilavschi

Colombia

Xây dựng di sản của bà ấy | Susana Carroll

Tây Ban Nha

Xây dựng di sản của bà ấy | Araceli García

Ý

Mauro’s Story | Another Ticket For The Carousel

Ý

Stroke Survivor | Fabiana’s Story